Lyssna på sidan Lyssna

Detta kräver anmälan

Vid vissa åtgärder som inte kräver bygglov behöver du ändå göra en anmälan till miljö- och byggenheten.

Anmälningspliktiga åtgärder:

  • Installation av eldstad och rökkanal
  • Rivning av byggnader som inte är komplementbyggnader utanför detaljplanelagt område
  • Installation eller ändring av hiss
  • Installation eller ändring av ventilation, vatten och avlopp
  • Ändring av byggnadens planlösning
  • Ingrepp i byggnadens bärande konstruktion
  • Ändringar som påverkar byggnadens brandskydd
  • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde