Lyssna på sidan Lyssna

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskydd är ett konsumentskydd som krävs när en entreprenör utför vissa arbeten avseende en- och tvåbostadshus åt en konsument. Skyddet träder i kraft då entreprenören går i konkurs och inte kan slutföra en entreprenad. Det består antingen av en försäkring eller en bankgaranti. I de fall färdigställandeskydd krävs så måste det visas upp för kommunen innan startbesked kan meddelas.

Arbeten som omfattas av kravet på färdigställandeskydd är nybyggnader, vissa tillbyggnader och vissa anmälningspliktiga åtgärder.

Tänk på att:

  • skriftliga avtal ska upprättas mellan fastighetsägare och entreprenör vid entreprenadarbeten
  • slutbesiktning ska ske på utfört arbete av godkänd besiktningsman
  • byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän bevis om färdigställandeskydd har visats upp för kommunstyrelsen

Undantag från färdigställandeskydd​

Byggnader som inte är en- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på färdigställandeskydd. Åtgärder som utförs för eget bruk av antingen entreprenör eller konsument omfattas inte heller av kravet.

Kommunen kan i vissa fall pröva behovet av färdigställandeskydd. Kommunen har då möjlighet att besluta att skyddet inte behövs. Detta gäller vid följande åtgärder:

  • nybyggnader av en- och tvåbostadshus som inte kommer användas för permanent bruk
  • tillbyggnader av en- och tvåbostadshus
  • anmälningspliktiga åtgärder som rör en- och tvåbostadshus

Var tecknar jag färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd tillhandahålls av två olika försäkringsbolag, AB Bostadsgaranti och Gar-Bo Försäkring AB.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring var tidigare ett krav då entreprenörer skulle anlitas vid nybyggnader, tillbyggnader och ändringar av en- och tvåbostadshus.

Genom lagändring har kravet numera upphört för åtgärder som fått startbesked efter den 1 juni 2014. Byggfelsförsäkringar som tecknats före detta datum fortsätter dock att gälla i tio år från slutbesiktningen.

Mer information i ämnet finns bland annat att läsa på Boverkets hemsida.