Lyssna på sidan Lyssna

Sekretess & tystnadsplikt

Sekretess är förbud att röja uppgifter, vare sig det sker muntligt, skriftligt eller på annat sätt.

Följande gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess gäller för all verksamhet inom socialtjänsten angående uppgifter om den enskildes personliga förhållanden, om det inte står tydligt klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon till honom/henne närstående lider men eller att den enskilde ger sitt samtycke.

Sekretess gäller inte enbart i handläggning av ett ärende, utan även i rent faktisk verksamhet och omfattar då bland annat kontaktverksamhet, fritidsverksamhet, omsorg vid gruppbostäder med mera.

Bestämmelserna om sekretess gäller för all verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) och Socialtjänstlagen ( SoL ), men även uppgifter som rör vårdnad, förmyndarskap och dylikt.

Sekretess gäller för alla som är eller har varit anställda inom någon av våra verksamheter samt även uppdragstagare som förtroendemän, kontaktpersoner, stödfamiljer, tolkar med flera.

Alla som anställs inom socialtjänsten uppmärksammas på att de är underkastade sekretess och får skriva under en förbindelse om sekretess/tystnadsplikt.

Sekretess gäller också mellan myndigheter. En uppgift får lämnas ut till en annan myndighet bara om det står klart att den som uppgiften rör, inte kommer att lida men av det. Dock får en myndighet lämna ut sekretesskyddade uppgifter, om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.

Med personliga förhållanden menas till exempel det som gäller en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga.

Ordet "men" har i detta sammanhang en mycket vid innebörd och omfattar främst allt som kan kränka den enskildes integritet.