Lyssna på sidan Lyssna

Förorenad mark

När du ska undersöka och åtgärda ett förorenat område ska du lämna in handlingar till kommunen i god tid i förväg. Låt en sakkunnig konsult hjälpa dig med dessa handlingar.

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening på egen fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela kommunen.

Miljö- och byggenheten gör sedan bedömningen om föroreningen behöver undersökas eller åtgärdas.

Vem är ansvarig för förorenade områden?

Den som har eller har haft en verksamhet alternativt gjort en åtgärd som har bidragit till en förorening är också den som i första hand är ansvarig för undersökning och sanering av området. För att ansvaret ska bli aktuellt måste verksamheten varit i drift efter den 30 juni 1969.

Om det inte finns en ansvarig verksamhetsutövare kvar är det fastighetsägaren som är ansvarig. Fastigheten måste då ha förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde känt till föroreningen vid köpet. När en privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om personen i fråga kände till föroreningen.

Anmälan

Sanering eller vissa undersökningar av ett förorenat område kan medföra risk för spridning eller exponering av föroreningarna. En anmälan om saneringen ska därför göras till miljö- och byggenheten. Anmälan ska vara skriftlig och göras minst sex veckor innan saneringen påbörjas.