Lyssna på sidan Lyssna

Stipendier och utmärkelser

Att söka stipendier kan vara ett bra sätt att få hjälp att finansiera något du tycker om att göra och skulle vilja utvecklas mer inom.

Ansökan ska skickas in före 31 maj och innehålla:

  • vilket stipendium du söker
  • en presentation av dig själv eller den ansökan gäller
  • berätta vad stipendiet ska användas till

I vissa fall även:

  • personbevis och senaste terminsbetyg

Skicka gärna med intyg eller rekommendationsbrev om sådant är möjligt
(tex från förening eller till exempel en lärare)

Lars-Gunnar Hägglunds stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja barn- och ungdomsidrott i Sollefteå kommun. Stiftelsens ändamål ska i första hand främjas genom att stiftelsen lämnar ett stipendium för träning och utveckling till minst en pojke och en flicka i åldern 15 – 18 år. Mottagare av stipendium ska vara lovande och framstående för sin ålder i sin idrott och därtill en god förebild för sina yngre kamrater. Läs mer här.

David Sandströms Minnesfond

Stipendiet kan sökas av ungdomar som är aktiva inom friluftsliv och idrott och är bosatta i Sollefteå kommun. Stipendiet kan också sökas av ungdomsledare som arbetar ideellt inom friluftsliv och idrott. Även dessa ska vara bosatta i Sollefteå kommun.

Ansökan ska innehålla följande:

  • en presentation av dig
  • vad stipendiet ska användas till
  • Senaste terminsbetyg

Stipendier ur Åke Rolands Minne

Detta stipendium kan sökas av dig mellan 15-20 år, som är skötsam och begåvade inom något område. Du ska vara född inom Sollefteå församling.

Stiftelsen Jonas Lundbergs Minne

Medlen ska användas för aktiviteter till barn mellan 1-6 år som är skrivna i Graninge.

Avkastningen kan användas för kollektiv verksamhet eller om särskilt behov finns, till enskilt barn.

Gymnasieskolans samfond

Från denna fond utdelas stipendier eller premier till elever i Sollefteå kommun, som har studiebegåvning, har arbetat flitigt eller är i behov av särskild uppmuntran.

Samfonden har bildats genom en sammanslagning av 7 fonder. Skolstyrelsen beslutar om utdelning ur fonden.

Det är kommunens styrelse som har hand om den ekonomiska förvaltningen av fondens medel och det är kommunfullmäktige som har huvudansvaret.

Stiftelsen Läroverkets premiefond

Stipendiet kommer att delas ut till en elev vid Sollefteå gymnasieskola som visat god kamratskap.

Fonden kommer att upphöra när alla medel har delats ut.

Elsa Wiklunds stipendiefond

Stipendiet fördelas som premier till högst tre elever i Långsele skolas högsta klass.

Sökande ska tillhöra elevområdet för Långsele och Graninge församlingar.

"Stipendiaterna ska vara välartade med ett föredömligt uppträdande, ha visat prov på god kamratvård, samt ha goda betyg" enligt fondens stadgar.

Fonden kommer att dela ut pengar under några år tills samtliga medel har delats ut.

Sollefteå kommuns Miljöpris

Utmärkelsen delas ut till person, grupp, skolklass, förening eller organisation som gjort värdefulla insatser i Sollefteå kommun under föregående år inom miljö, byggande, natur, hälsa eller kulturmiljö.

Miljöpriset utannonseras årligen i samband med fullmäktiges sommarsammanträde och aktuella kandidater föreslås av allmänheten senast 30 april.

Hjälpfonden

Stipendiet kan sökas av behövande personer i Sollefteå kommun.

Hjälpfonden har bildats genom en sammanslagning av 33 fonder.

Det är kommunstyrelsen som har hand om den ekonomiska förvaltningen av fondens medel och det är kommunfullmäktige som har huvudansvaret.

Ansökningar och nomineringar skickas till:

Sollefteå kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

881 80 Sollefteå.

eller via e-post till kommun@solleftea.se