Lyssna på sidan Lyssna

Strandskydd

Tre solstolar på en strand med en fiskmås

Strandskydd ger allmänheten möjlighet att använda stränder och vatten för friluftsliv. Det skyddar även djur och växter som lever i närheten av stränder och i vattnet. Vid vissa särskilda skäl kan man få en strandskyddsdispens beviljad.

Strandskyddet är reglerat i lag och gäller lika i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet omfattar land- och vattenområden fram till 100 meter från strandlinjen, det vill säga inte bara på land utan även ute i vattnet.

Strandskyddets syften är att långsiktigt:

 • Trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden.
 • Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

​Länsstyrelsens undantag av förbud mot strandskydd

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder. Det innebär att sådana åtgärder kan utföras utan dispens inom 15 meter från en huvudbyggnad, men inte närmare strandlinjen än 25 meter.

Undantaget för kompletteringsåtgärder gäller också då det finns en beslutad tomtplatsavgränsning. Förbudet omfattar inte heller byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln.

​Dispens från strandskyddet

En dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddslagen, krävs för att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt utföra åtgärder som påverkar strandskyddsområdet.

När kan strandskyddsdispens beviljas?

Strandskyddsdispens kan enligt kap 7, § 18 c i miljöbalken endast ges om något av följande särskilda skäl föreligger:

 • Området är redan i anspråk taget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelseverksamhet eller annan exploatering.
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte göras utanför området.
 • Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Dispens kan även beviljas om etableringen anses kunna bidra till landsbygdsutvecklingen i strandnära områden (LIS).

För mer information om LIS-områden se kommunens Översiktsplan.

Ansökan om dispens

För att kommunen ska kunna bevilja dispens från strandskyddet i ett visst område behöver du lämna in en ansökan till oss.

En ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress och telefonnummer.
 • Fastighetsbeteckning på den fastighet där åtgärden ska utföras.
 • Beskrivning samt skiss av vad du avser göra.
 • Karta och beskrivning av det område som berörs.
 • Syftet med åtgärden.
 • Särskilt skäl som motiverar dispensansökan.
 • En beskrivning som motiverar att en dispens inte påverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.

Ansökan om dispens prövas av kommunstyrelsen. Prövningen innebär platsbesök, beskrivning av platsens naturvärden, bedömning av särskilda skäl m.m. Kostnad för prövningen tas ut enligt gällande taxa för plan- och byggverksamhet.