Kommunens planarbete

En skog med solsken

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Planläggningen kan delas in följande nivåer, där detaljeringsgraden är olika stark och där rättigheter och skyldigheter varierar. En översiktsplan är inte juridiskt bindande.

En fördjupning av översiktsplanen innebär en ökad detaljeringsgrad av markanvändning inom ett avgränsat område av kommunen, till exempel en tätort.

En detaljplan är juridiskt bindande och upprättas för att med gränsdragningar redovisa olika markområdens användning, till exempel bostäder, industrimark och vägar.