Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens planarbete

En skog med solsken

Genom fysisk planering regleras användningen av mark och vatten inom kommunen. Ett verktyg för att reglera detta är genom att upprätta planer. Planer finns på en mer övergripande nivå som omfattar hela kommunens yta och för mindre områden såsom enskilda kvarter eller fastigheter. Det är plan- och bygglagen som framför allt styr kommunens planarbete.

Planläggningen kan delas in i följande nivåer, där detaljeringsgraden är olika stark och där rättigheter och skyldigheter varierar.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

En fördjupning av översiktsplanen innebär en ökad detaljeringsgrad av markanvändning inom ett avgränsat område av kommunen, till exempel en tätort.

En detaljplan är juridiskt bindande och innehåller bestämmelser om hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplanen omfattar ett begränsat område som till exempel ett kvarter eller enstaka fastigheter.