Lyssna på sidan Lyssna

Cisterner

Cisterner för lagring av olja måste hanteras och skötas på rätt sätt. Oljeläckage kan vara svåra att upptäcka och riskerar dessutom medföra kostsamma saneringsåtgärder. Cisternen ska därför placeras så att risken för människors hälsa och för miljön minimeras.

Nyinstallation av cistern

Innan en cistern för brandfarlig vätska och spillolja över 1 kubikmeter installeras eller hanteringen påbörjas ska miljö- och byggenheten informeras om detta. För cisterner inom vattenskyddsområde ska miljö- och byggenheten informeras om cisternen är över 150 liter. Informationen ska lämnas skriftligt senast fyra veckor innan installationen eller hantering påbörjas. Du gör detta genom att fylla i och skicka in blanketten till miljö- och byggenheten.

Kontroll av cisterner

Cisterninnehavaren ansvarar för att kontroll av cisternen utförs. Bestämmelser om hur och när en cistern ska kontrolleras finns i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter. Kontrollrapporten från den senaste kontrollen ska hållas tillgänglig för miljö- och byggenheten. Det innebär att en kontrollrapport ska kunna visas upp vid tillsynsbesök eller på kort varsel kunna ges in efter begäran från miljö- och byggenheten.

Krav inom vattenskyddsområden

I ett vattenskyddsområde ska cisterner och rörledningar ha ett sekundärt skydd. För cisterner ovan mark ska det finnas en invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat skydd.

Har du frågor angående vad som gäller inom ett vattenskyddsområde eller är osäker om du befinner dig inom ett kontakta miljö- och byggenheten.

Cistern som tas ur bruk

Om en cistern och rörledning tas ur bruk ska miljö- och byggenheten informeras om detta. Du gör detta genom att fylla i och skicka in blanketten till miljö- och byggenheten.

Töm och rengör cisternen om den inte används!
Vid till exempel installation av berg-, sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används. Om du inte längre ska använda din cistern eller oljetank måste du tömma och rengöra den för att undvika olyckor med risk för stora kostnader för dig som fastighetsägare.

Du ska också ta bort ledningar, påfyllningsrör och avluftningsrör så att cisternen inte fylls på av misstag. Efter tömning och rengöring bör du också gräva upp och ta bort cistern om den är nergrävd i marken. Det är annars svårt att kontrollera om marken under är förorenad.
Observera att resterna från rengöringen av tanken är att betrakta som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Finns det en nivåmätare som innehåller kvicksilver ska den också betraktas som farligt avfall och lämnas till en mottagningsstation för farligt avfall.

Om olyckan är framme

Om mark- eller vattenområde misstänks ha blivit förorenat ska kontakt tas med miljö- och byggenheten omedelbart. Handlar det om ett större läckage med risk för spridning ska kontakt även tas med Räddningstjänsten.

Vissa cisterner kräver bygglov

Det kan också krävas bygglov för fasta cisterner eller motsvarande där du ska förvara av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen. Det krävs dock inte bygglov för en liten cistern eller en liten fast anläggning som endast är avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar är en oljetank till ett bostadshus eller en bensin- eller oljetank på en jordbruksfastighet. De kan dock vara tillståndspliktiga genom annan lagstiftning som till exempel förordningen om brandfarliga och explosiva varor. En invallning till en cistern, till exempel ett betongtråg, kan kräva bygglov om du ska lägga tak över invallningen.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Oavsett om en fast cistern eller annan fast anläggning kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga varor, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet eller anmälan för oljeavskiljare.