Lyssna på sidan Lyssna

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

Sverige riksdag har fastslagit att det finns fem nationella minoriteter i Sverige och dessa är judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Dina rättigheter

Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar – så har du stärkta rättigheter på flera områden.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

  • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
  • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
  • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen.
  • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska.
  • Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre.
  • Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
  • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt.
  • Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. Sollefteå kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden där du är part eller ställföreträdare för part.

Läs mer om minoriteternas rättigheter och rätt till språk på webbsidan www.minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.