Lyssna på sidan Lyssna

Särskilda behov

Elev i behov av särskilt stöd kan få detta på olika sätt utifrån den enskilde elevens behov.

Vilket stöd finns det?

Särskilda stöd till eleven kan se ut på många olika sätt beroende på vad eleven har behov av.

Det kan till exempel innebära tydliga instruktioner, färdiga anteckningar, förlängd provtid eller alternativa lärverktyg (datorer, koncentrationshjälpmedel osv.)

Oftast får eleven vara i sin vanliga undervisningsgrupp. Om det finns särskilda skäl, får eleven särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

I vissa fall, när de åtgärder skolan satt in inte nått resultat, kan skolan göra undantag från timplanen samt ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och innebär att eleven inte får en fullständig utbildning.

Åtgärdsprogram

Om en lärare, övrig skolpersonal, en elev eller elevs vårdnadshavare får kännedom om att eleven riskerar att inte nå kunskapsmål, som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektor.

Rektor har då att skyndsamt göra en utredning om elevens behov av stöd.

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven har andra svårigheter i skolan.

Vårdnadshavaren kan överklaga rektors beslut.

Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas. Beslutet ska vara skriftligt.

I åtgärdsprogrammet ska det stå vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller av den som rektor bestämmer.

Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn ta beslut om att åtgärdsprogram inte behövs. Beslutet ska vara skriftligt.