God man, förvaltare, förmyndare

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och ta hand om sin egendom samt sin personliga omvårdnad har under vissa förutsättningar rätt att få hjälp av en god man eller förvaltare.

Beslut om god man

Vanligtvis är det tingsrätten som beslutar om att bevilja någon en god man, förvaltare eller förmyndare. Tingsrätten kan också besluta om att utöka eller minska ett redan befintligt godmanskap eller förvaltarskap.

I vissa fall kan kommunens överförmyndarnämnd besluta om god man, till exempel om det blir aktuell med byte av god man eller förvaltare.

Olika begrepp

Den som hjälper och ställföreträder en person kallas god man, förvaltare eller förmyndare. Vilket begrepp som används beror på vem den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ställföreträder och i vilken omfattning.

Det finns en avgörande skillnad mellan att vara god man och förvaltare.

Den person som får hjälp kallas för huvudman.

Vad gör en god man?

God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man. Det är bara om huvudmannen inte kan uttrycka sin egen vilja som tingsrätt eller överförmyndarnämnd får förordna om god man utan huvudmannens samtycke. I de fallen ska anledningen tydligt framgå av utredningen.

Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga.

Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta hans eller hennes samtycke.

Vad gör en förmyndare?

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom.

Förmyndare är vanligtvis den som är förälder till ett barn, men i vissa fall kan tingsrätten förordna en särskild förmyndare för barnet.

Frågor och svar

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du vill bli god man ska du skicka en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Intresseanmälan hittar du på Sollefteå kommuns hemsida; God man / förvaltare - Intresse anmälan - Sollefteå kommun (solleftea.se). Därefter tar en handläggare kontakt och ger ytterligare information. Innan man blir tilldelad ett uppdrag kontrollerar överförmyndarenheten att personen inte förekommer i kronofogdens register, socialregister eller polisens belastningsregister samt gör en lämplighetsprövning. Lagstiftningens krav är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Kan jag som anhörig bli god man?

Du som anhörig kan bli god man. Det görs samma kontroller på anhöriga som på andra personer som vill bli god man. Det görs även en prövning av om det faktum att du är anhörig möter något motstånd till att du blir god man eller om det är bättre att utse någon utomstående.

När får jag mitt arvode?

Efter att din årsräkning/sluträkning och redogörelse har granskats fattas beslut om arvode.

Hur beräknas arvodet?

Överförmyndarnämnden gör alltid en individuell prövning där de tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad.

För mer information, se Överförmyndarenhetens riktlinjer: Arvode till ställföreträdare för vuxna.pdf (solleftea.se)PDF

Vilka blanketter/e-tjänster ska användas i samband med inlämning av årsredovisning?

Årsräkning/sluträkning Årsräkning - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Redogörelse i ditt uppdrag som ställföreträdare Redogörelse - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Begär du som ställföreträdare ersättning för bilresor i uppdraget ska följande blankett/e-tjänst användas Resejournal till redogörelse - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Anvisningar till att upprätta årsräkning och checklista finns att hämta här

Kan jag åka på semester när jag är god man?

Som god man kan du självklart åka på semester. Tänk bara på att du måste kunna vara nåbar. Kom ihåg att meddela boendet och din huvudman/barn hur de kan nå dig under den period som du inte finns hemma.

Om du är borta en längre period (mer än tre veckor) kan det vara bra att skriva en fullmakt till någon som kan företräda huvudmannen/barnet om det skulle bli något möte akut. Det viktiga är att det är en person som din huvudman/barn känner förtroende för och att du har kontrollerat mot myndigheten att de godtar en fullmakt. Fullmakt kan inte skrivas ut till ett offentligt biträde utan ska vara till någon annan person (t.ex. en annan god man).

Kan jag ansöka om avbetalning eller anstånd gällande arvodesfakturan?

Om arvodet ska betalas till Förvaltarenheten kan förvaltaren/gode mannen kontakta kundcontroller Isabela Bazan, telenr: 0620-68 23 36 för att ansöka om en avbetalningsplan.

Jag behöver göra ett uttag från ett spärrat konto. Hur gör jag?

För att göra en ansökan om uttag från ett spärrat konto ska följande blankett fyllas i; Uttag från konto spärrat av överförmyndarnämnd - Sollefteå kommun (solleftea.se)

På blanketten ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas ta ut och vad pengarna ska användas till.

Ansökan undertecknas av god man samt huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Båda förmyndarnas underskrift krävs vid gemensam vårdnad. Är den underårige 16-18 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndarenheten inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag.

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndarnämnden.

Vad gör jag om huvudmannen har skulder och har svårt att betala arvodet till mig som god man?

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Detta kan bero på att huvudmannen är skuldsatt och har löpande utmätning eller lever under skuldsanering eller att huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Det finns åtgärder som gode mannen kan vidta för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Kommunen tillhandahåller budget- och skuldrådgivning där huvudmannen kan ges stöd och rådgivning i ekonomi, hur den kan förbättras, hjälpa till att upprätta en budget samt med eventuell skuldsanering.

Ansök om merkostnadsersättning för vuxna

Under vissa förutsättningar kan merkostnadsersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som arvode till god man medför för huvudmannen. Försäkringskassan beslutar om merkostnadsersättning.

Begär att kronofogden förbehåller arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

Avbetalningsplan

Om huvudmannen har svårt att betala hela arvodet på en gång kan gode mannen göra upp en avbetalningsplan tillsammans med huvudmannen där huvudmannen betalar en del av arvodet varje månad.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i mitt uppdrag?

Överförmyndarenheten kan ge svar i generella frågor. Gäller det rådgivning i ett särskilt uppdrag bör även det hållas så generellt som möjligt, då överförmyndarens uppdrag är att granska gode män/förvaltare och risk finns att överförmyndaren får ”granska sig själv”. Det finns även olika funktioner i samhället som kan vara till hjälp i olika frågor till exempel kommunens budget och skuldrådgivning.

Vad innebär överförmyndarspärr på barns bankkonton och vilka konton ska vara spärrade?

En omyndigs tillgångar ska i vissa fall vara spärrade. ”Spärr” innebär att barnets konton är spärrade för uttag och för att ta ut pengar krävs tillstånd från överförmyndaren. Om barnet fått pengar överstigande ett (1) prisbasbelopp och det rör sig om försäkringsersättning, arv, testamente eller gåva ska pengarna utbetalas till ett konto med spärr. Detta kan även gälla lägre belopp om det finns villkor om spärr. På barnets myndighetsdag ska banken ta bort spärren så att pengarna blir tillgängliga för kontoinnehavaren, såvida det inte finns andra villkor.

Mitt barn har fått försäkringsmedel och vi vill placera tillgångarna, hur går vi tillväga?

Ta kontakt med banken för att se vad som är en bra placering och vad som uppfyller kraven på tillräcklig trygghet och skälig avkastning innan du ansöker om överförmyndarens samtycke.

Därefter skickar du/ni in placeringsförslag till överförmyndarenheten tillsammans med egenhändigt undertecknad ansökan om uttag från spärrat konto. Blankett finns på Ansökan om samtycke - Sollefteå kommun (solleftea.se)

Driva företag som omyndig

Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. För omyndiga som har fyllt 16 år får dock föräldrarna, med Överförmyndarnämndens samtycke, låta den omyndige bedriva rörelse.

Ansökan om samtycke- företag underårig (länk till e-tjänst som bifigas)

Ansökan bör lämnas till Överförmyndarenheten i så komplett skick som möjligt. För att Överförmyndarenheten ska kunna pröva ansökan ska ansökningsblanketten vara undertecknad av båda förmyndarna.

I ansökan ska framgå en närmare beskrivning av näringsverksamheten, vilket ansvar den underåriga har i rörelsen, om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning och om det föreligger risk för framtida skuldsättning. Det ska även framgå vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer, eventuella övriga delägare, hur mycket pengar som den underåriga ska investera i rörelsen, information om eventuella lån som krävs och liknande.

Kontakt