Lyssna på sidan Lyssna

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av detaljplan och är obebyggd kan du begära förhandsbesked innan du söker bygglov.


​Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked innebär att kommunen gör en prövning av lämpligheten i att bebygga marken. Prövningen görs utifrån flera aspekter.

Bland annat ser man på hur den nya byggnaden kommer att ansluta till:

  • områdets bebyggelsemönster och karaktär
  • hur vatten, avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
  • om allmänna intressen berörs

Syftet med förhandsbesked är att den som planerar ett byggnadsprojekt ska få ett tidigt svar om möjligheten att få bygga på den aktuella platsen. Detta för att du inte ska behöva riskera att planera i onödan och ödsla både tid och pengar.

Om du inte har en avstyckad tomt behövs ett förhandsbesked eller ett bygglov för att Lantmäteriet ska kunna genomföra avstyckningen.

Förhandsbeskedet är bindande i två år under förutsättning att ansökan om bygglov lämnas in under den tiden, annars upphör det att gälla. Frågor om den yttre utformningen och de tekniska egenskapskraven prövas i samband med bygglovet. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

För att ansöka om förhandsbesked måste du skicka in följande handlingar:

  • Ansökningsblankett (se länk).
  • Situationsplan över aktuell fastighet som visar nybyggnadens placering och anslutning till väg.
  • Översiktlig vatten- och avloppsutredning.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras, t ex buller- och geotekniska utredningar.

Ansökningshandlingar skickas till Sollefteå kommun, Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå, alternativt samh.bygg@solleftea.se.

Tänk på att förhandsbesked inte kan ges på telefon, då det är en omfattande prövning.

Beslutet skickar vi till dig.