Lyssna på sidan Lyssna

Bygglovsprocessen

Bygglov – från idé till slutbesked
Här kan du se de olika stegen när du söker bygglov eller gör en anmälan. Från att du har en idé och funderar på om bygglov behövs, till ansökningsprocessen och till slut ett färdigt projekt.


Idé

Inom bygglagstiftningen finns det två typer av tillstånd: lov och anmälan. Det är viktigt att du känner till ifall åtgärden du tänker utföra kräver något av dessa tillstånd. Ta därför reda på detta i god tid när du planerar ditt arbete.
Du kan få reda på mer antingen genom att kontakta miljö- och byggenheten eller genom att läsa informationen här på hemsidan.
Vi svarar gärna på dina frågor: 0620–682000, samh.bygg@solleftea.se, www.solleftea.se

Ansökan

När du vet att ditt projekt kräver bygglov eller bygganmälan så behöver du skicka in en ansökan/anmälan till miljö- och byggenheten.
För en snabb och smidig handläggning söker du digitalt via vår e-tjänst för bygglovsansökan. Har du inte möjlighet att söka digitalt finns blanketter för ansökan, både på hemsidan men du kan även kontakta miljö- och byggenheten eller medborgarservice för att få en.
Vilka handlingar som ska bifogas beror självklart på vad för åtgärd just din ansökan gäller.
I de flesta fall behövs:

 • Planritningar, fasadritningar och sektionsritning samt en situationsplan.
  Vid ombyggnader ska det framgå på ritningen vilka delar som är nya, vilka som är befintliga och vilka som eventuellt rivs.
 • Konstruktionsritning eller beskrivning för bärande byggnadsdelar (för enklare ärenden, vid mer komplicerade byggen skickas detta in till tekniskt samråd)
 • Kontrollplan/kontrollansvarig. Vid lite större åtgärder krävs även att en kontrollansvarig anmäls, vid enklare ärenden behöver en kontrollplan tas fram och bifogas.
Det kan i vissa fall krävas även:
 • Brandskyddsdokumentation
 • Vatten/Avlopps-, ventilations- och konstruktionsbeskrivning
 • Energibalansberäkning
 • Tillgänglighetsbeskrivning
 • Vid ansökan om marklov ska en situationsplan och en marksektion bifogas

Tveka inte att kontakta oss för att ta reda på vad just din ansökan kräver.

Handläggning

Handläggningstiden för ett bygglovsärende är enligt lag maximalt tio veckor från och med att din ansökan är komplett och för anmälningsärenden 4 veckor.
Vissa perioder tex våren är mer hektiska så planera ditt projekt i god tid. Mindre ärenden i enlighet med detaljplan eller utanför detaljplan där det inte finns några berörda sakägare har normalt en handläggningstid mellan ett par dagar och ett par veckor.
Vi kommer kontakta dig under handläggningstiden om det dyker upp frågor och du kan även följa din ansökan om du sökt via e-tjänsten.

Beslut

När beslutet är fattat kommer du att få det skickat till dig via post eller e-post.
Även om du har fått ett beviljat bygglov där ingen har överklagat betyder det inte att du får börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked. För vissa mindre ärenden kan du få bygglov och startbesked i samma beslut, då får du påbörja när överklagandetiden (4 veckor) för lovbeslutet gått ut.

Tekniskt samråd

Om ditt projekt kräver ett tekniskt samråd bokar du nu in ett sådant möte. Du och den som är kontrollansvarig ska närvara på mötet. För att vi ska kunna förbereda mötet behöver vi få in efterfrågade handlingar senast 5 dagar innan mötet. Om det saknas handlingar kan mötet ställas in och du får boka in ett nytt möte längre fram.
Vid samrådet ska man gå igenom följande:

 • arbetets planering och organisation
 • kontrollplanen
 • handlingar som byggherren har lämnat in
 • hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts
 • behovet av arbetsplatsbesök
 • behovet av eventuella tillsynsåtgärder
 • behovet av färdigställandeskydd
 • behovet av utstakning
 • byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
 • behovet av ytterligare tekniska samråd
Mötet protokollförs av handläggaren och det är först efter det tekniska samrådet som handläggaren kan besluta om ett startbesked. Ibland kan ytterligare ett samråd krävas.

Startbesked

Innan du får sätta i gång behöver du vänta in ett skriftligt startbesked. Startbeskedet kommer, beroende på vad du ska göra, antingen direkt tillsammans med bygglovsbeskedet, efter att kompletterande tekniska handlingar har skickats in eller efter ett tekniskt samråd.
Är det en anmälan du skickat in så kommer startbeskedet vara det första beslut du får.

Ett startbeskedet går inte att överklaga och gäller direkt.

Arbetsplatsbesök, slutsamråd

Arbetsplatsbesök planeras in under det tekniska samrådet. Vid mindre och enklare ärenden gör vi sällan arbetsplatsbesök.
Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare bland annat att:

 • kontrollplanen och bygglovet följs
 • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
 • att inget uppenbart strider mot byggreglerna.
Arbetsplatsbesöket liknar mest en revision och kan inte jämföras med de besiktningar som byggnadsnämnden gjorde enligt tidigare lagstiftning. Besöket protokollförs av den från kommunen som är på plats.
Om du haft ett tekniskt samråd innan byggstart så ska du även kalla till slutsamråd när du är klar.
Vid slutsamrådet ska man gå igenom:
 • hur kontrollplanen och andra villkor i startbeskedet har följts upp
 • om avvikelser har gjorts från t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav
 • dokumentation över besök som kontrollansvarig och byggnadsnämnd gjort på byggarbetsplatsen
 • den kontrollansvariges utlåtande
 • annan dokumentation över arbetets utförande
 • behov av åtgärder
 • förutsättningarna för ett slutbesked

Slutbesked

Ett slutbesked är ett beslut du får när vi bedömer att allt är klart och du får då börja använda byggnaden/byggnadsdelen/anläggningen.
Det krävs ett slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked.
Du får ett slutbesked om du kan visa att kraven som ställts i lovet är uppfyllda och de handlingar som krävts in i startbeskedet lämnats in (ex signerad kontrollplan).
Giltighetstiden för ditt bygglov är: från beslut till startbesked: max 2 år, från beslut till slutbesked: max 5 år.