Lyssna på sidan Lyssna

Kontrollplan

Här kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och få tips hur du tar fram din egen.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att kraven enligt plan- och bygglagen i ditt projekt uppfylls och att vissa riskmoment görs på rätt sätt. Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollplan finnas för de bygg- och rivningsåtgärder som kräver bygglov eller anmälan, och det är du som bygger som har ansvar för att göra den.

Hur ser en kontrollplan ut?

En kontrollplan utformas lättast med rader och kolumner där det ska ingå:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska göra kontrollen
  • mot vad kontrollens resultat ska jämföras
  • på vilket sätt resultatet ska redovisas
  • vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
  • vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Längre ner finns exempel hur den kan se ut.

Vem ska göra en kontrollplan?

Det är byggherren (du som söker bygglov och bygger) som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Du kan ta hjälp av ex entreprenörer och projektörer som är med i projektet. Finns en kontrollansvarig bistår denna med sin expertis här.

När ska en kontrollplan lämnas in?

För enkla och mindre bygglovsärenden (ex sätta in kamin, bygga altan, mindre garage etc.) där vi ofta lämnar beslut och startbesked tillsammans och anmälningsärenden kan du lämna in ditt förslag till kontrollplan redan tillsammans med ansökan.
Är det ett mer omfattande projekt räcker det om kontrollplanen lämnas in inför det tekniska samrådet. Men oavsett typ av ärende så ska kontrollplanen finnas hos miljö- och byggenheten innan vi kan ge ett startbesked.

Vad händer med kontrollplanen när jag är klar?

När byggarbetet är klart, ska samma kontrollplan lämnas in igen till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked.

Jag vill veta mer

Tycker du det här med kontrollplan låter svårt? Kontakta gärna oss om du har frågor eller läs mer på Boverkets hemsida.

Exempelmallar - Tom mall

Här nedan finns exempel på vilka punkter en kontrollplan kan innehålla i olika projekt, samt en tom mall som du kan använda dig av när du gör din kontrollplan.