Lyssna på sidan Lyssna

Detta kräver bygglov

Om du vill veta vad som är bygglovspliktigt behöver du först ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bor du utanför dessa områden finns vissa lättnader i bygglovsplikten, särskilt för en- och tvåbostadshus.

Det här behöver du bygglov för

  • ​Uppföra byggnad och göra tillbyggnad.
  • Väsentligen ändra användning av lokal/byggnad samt inreda lokal/byggnad för bostadsändamål.
  • Anläggningar, såsom campingplatser, golfbanor, idrottsplatser, småbåtshamnar, upplag, materialgårdar, cisterner, vindkraftverk, master, murar, plank och parkeringsplatser samt väsentlig ändring av dessa.
  • Fasadändringar inom detaljplanelagt område som avsevärt påverkar byggnadens utseende.
  • Skyltar och väsentliga ändringar av dessa inom detaljplanelagt område.

Vissa detaljplaner och områdesbestämmelser kan föreskriva utökad bygglovsplikt utöver det som är nämnt ovan samt även minskad lovplikt.

Detta är bygglovsbefriat​

Vissa åtgärder är från och med den 2 juli 2014 bygglovsbefriade. Dock krävs i dessa fall en anmälan till kommunen och startbesked innan du får lova att börja bygga. Detta gäller vid följande åtgärder:

  • En eller flera komplementbyggnader om totalt 30 m² i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, sk Attefallshus.
  • Tillbyggnader på högst 15 m² till ett en- eller tvåbostadshus.
  • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
  • Byggande av högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor.

Byggnader för jord- och skogsbrukets behov eller för fiskenäringen är undantagna från kravet på bygglov. Vissa undantag finns även för Landstinget och Försvarsmakten.