Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomiskt bistånd och rådgivning

man får ekonomisk rådgivning av kvinna

Om du har ekonomiska bekymmer och dina pengar inte räcker finns olika former av stöd och hjälp.

Ekonomiskt bistånd

Om du har svårt att försörja dig själv och/eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, det kallades tidigare för socialbidrag.

Innan du söker ekonomiskt bistånd
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt. Om du har egna pengar på banken eller aktier/fonder måste du i första hand använda dessa till din försörjning. Har du även andra tillgångar, exempelvis båt, motorcykel, fritidshus måste dessa också säljas.

Du måste även söka andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning eller underhållsstöd. Du kan kontakta Försäkringskassan för att få mer information om hur du söker bidragen ovan.

Du måste även:

 • Undersöka om du har rätt till A-kassa.
 • Vara aktivt arbetssökande och vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • Uppvisa läkarintyg om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande.
 • Om du betalar avgift för exempelvis barnomsorg eller hemtjänst måste du kontakta dem och kontrollera att din avgift är rätt med den inkomst du har idag.
 • Du som studerar eller har eget företag har endast i undantagsfall rätt till ekonomiskt bistånd.

Första gången du ansöker
Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och du har frågor kan du kontakta handläggaren via kommunens växel, telefon 0620-682000.

OBS! Alla handläggare har tystnadsplikt.

Handläggaren kommer att informera om dina skyldigheter/rättigheter och vilka handlingar som krävs när du ska ansöka. I samband med din första ansökan kommer du i regel att kallas till ett första personligt möte där handläggaren lär känna dig och dina förutsättningar.

I första hand ska du ansöka via kommunens e-tjänst. Du hittar länk till e-tjänsten under relaterad information längre ner på sidan

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten kan du skriva ut pappersansökan via länk under relaterad information längre ned på sidan.

Om du inte har möjlighet att skriva ut ansökan kan du ta kontakt med medborgarservice via kommunens växel, 0620-68 20 00 för att få hjälp med ansökan.

Du kan även kan hämta ansökningsblankett på våra medborgarkontor.

Så här ansöker du med e-tjänsten
Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation BankID. Är ni två som söker ska båda signera ansökan med e-legitimation.

I e-tjänsten ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter. Därför är det bra att du ser till att de är tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så de kan bifogas. Vi godkänner inte att du fotograferar dina handlingar med mobil eller surfplatta.

Om du/ni kommit överens med handläggaren på Socialtjänsten att fakturor ska betalas direkt av handläggaren, behöver dessa skickas in.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du bifoga:

 • Inkomstspecifikation för samtliga i hushållet. Du, din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de tre senaste månaderna.
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och verifikation via kontoutdrag på att hyra betalats för de tre senaste månaderna.
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till.
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
 • Fullständig deklaration med skatteuträkning.
 • Ekonomisk översikt från de banker du eller ni är kunder i.
 • Kontoutdrag och kontoöversikt gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.
 • Barn/ungas inkomster och tillgångar – underhållsstöd/CSN.
 • Vid besök ska du ha med dig giltig Id-handling eller pass för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Vid arbetslöshet – planering med Arbetsförmedlingen.
 • Vid sjukdom – aktuellt läkarintyg för sjukskrivning
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg samt redovisa vad du gjort för att bidra till din egen försörjning för att bli självförsörjande.

Ekonomiskt bistånd prövas för varje månad. Då biståndet är ett tillfälligt stöd prövas din rätt till bistånd mot vad du gjort själv för att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.

 

FAQ

När utbetalas pengarna?
Det finns inga fasta utbetalningsdagar för ekonomiskt bistånd. I regel betalas dock biståndet ut i slutet av månaden. Du lämnar in din ansökan för nästkommande månad, gärna senast den 20:e. Ett beslut tas skyndsamt så fort ansökan är komplett och inom 7 – 10 dagar.

Vad är ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?
Den som bor/vistas i kommunen kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Den som själv inte kan tillgodose sitt och/eller sin familjs behov av försörjning kan beviljas ekonomiskt bistånd.

Ansökan om ekonomiskt bistånd bedöms månadsvis utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig.

Får jag ekonomiskt bistånd om jag är arbetslös?
Är du arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande, inskriven hos Arbetsförmedlingen samt följa din planering. Kan du inte arbeta måste det styrkas med ett läkarintyg som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.

Är mina uppgifter sekretesskyddade?
Ja, alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det betyder att inga obehöriga får ta del av dem. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga, om du inte gett ditt samtycke till att uppgiften lämnas ut.

Vad händer efter inlämnad ansökan?
När vi tagit emot din ansökan går handläggaren igenom om den är komplett ifylld.

Om ansökan inte är komplett skickas en uppmaning till dig om komplettering. Handläggaren går även igenom vad du har gjort för att komma närmare egen försörjning.

Vad krävs av mig?
För att få ekonomiskt bistånd för din försörjning måste du ha följt planeringen månaden innan. Planeringen kan bestå av att du varit aktivt arbetssökande, deltagit i anvisade åtgärder, har kontakt med andra aktörer eller varit sjukskriven.

Hur lång tid tar det?
Socialtjänsten har tagit fram en kvalitetsgaranti om att handläggarna ska fatta ett beslut angående ekonomiskt bistånd inom 7-10 dagar efter att ansökan kommit in och är fullständigt ifylld dvs. är komplett.

Kan jag bli polisanmäld om jag lämnat felaktiga uppgifter?
Ja!

Enligt 6 § bidragsbrottslagen är Socialnämnden skyldig att anmäla till polisen när ekonomiskt bistånd utbetalats på grund av att klienten lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter. (Länk under relaterad information längre ned på sidan.) 

Vad ingår i ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) består av medel till uppehälle enligt gällande riksnorm. Riksnormens belopp är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder
 • Skor
 • Lek och fritid
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Hygien och hushållskostnader
 • Information och kommunikation

Övrigt ekonomiskt bistånd ingår inte i riksnormen. Denna del ska täcka skäliga kostnader för:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Internet/bredband

Kan jag få ersättning för annat än det som biståndet täcker?
Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för ekonomiskt bistånd, till exempel läkarvård, medicin på recept, akut tandvård och glasögon.

Måste man sälja sin bil för att få ekonomiskt bistånd?
Enligt socialtjänstlagen finns ingen generell rätt till bistånd för bilkostnader. Om det är nödvändigt att ha bil ska särskilt bedömas från fall till fall. Är bilens värde betydande och bedöms ej vara nödvändig för att uppnå skälig levnadsnivå skall den säljas innan rätten till bistånd inträder.

Hur mycket kan jag få per månad?
Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du själv se om din ekonomi ligger över eller under nivån för det ekonomiska biståndet. (Länk under relaterad information längre ned på sidan.) 

Kan jag få hjälp att hitta ett permanent boende?
Socialtjänsten i Sollefteå har inga egna bostäder och kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med boende. Den som är i behov av ett boende måste själv försöka lösa sin boendesituation.

Jag behöver ett akut boende, kan jag få hjälp?
Om behovet av boende är akut, kan du vända dig till socialtjänsten för att få råd eller stöd kring din situation.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?
Ja, du kan bli återbetalningsskyldig. Det kan ske på två sätt. Antingen blir du beviljad ekonomiskt bistånd mot återkrav. Det andra sättet du kan bli återbetalningsskyldig på är om du lämnar felaktiga uppgifter till Socialnämnden. Du blir då återbetalningsskyldig för det felaktigt utbetalda beloppet.

Kan jag överklaga beslutet om återbetalning?
Nej, det är inte möjligt.

Kan jag bli återbetalningsskyldig om pengarna betalats ut av misstag?
Ja. Bistånd som felaktigt utbetalats, även då socialtjänsten på grund av eget misstag utbetalat biståndet, kan återkrävas.

Hur överklagar jag ett beslut?
Anser du att socialtjänstens beslut är felaktigt kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i Härnösand.

För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp din överklagan måste en skrivelse lämnas till socialtjänsten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Skrivelsen ska lämnas eller skickas till Individ- och familjeomsorgen i Sollefteå kommun.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Om någon i din närhet avlidit och det saknas tillgångar kan dödsboet få hjälp med en dödsboanmälan.