Lyssna på sidan Lyssna

#VälfärdsresanSollefteå

Den kommunala vård- och omsorgen står inför stora utmaningar. I takt med att befolkningen blir äldre kommer det att vara svårt att bemanna och finansiera den verksamhet som finns idag med bibehållen kvalitet.

Därför gör Sollefteå kommun nu en kraftsamling för att rusta den kommunala vården och omsorgen för framtiden. Kraftsamlingen omfattar fyra områden,

- Kvalitet

- Arbetsmiljö

- Kompetensförsörjning

- Ekonomi

Utmaningar och åtgärder

Den kommunala vården och omsorgen är tillsammans kommunens största verksamheter. Ekonomiskt utgör verksamheterna ungefär 30% av kommunens totala kostnader och nästan 50% av antalet anställda. Enbart storleken motiverar ett ökat fokus på verksamhetens utveckling. Samtidigt har de senaste årens pandemi inneburit att nästan all verksamhetsutveckling har avstannat.

Redan nu noteras det runt om i landet att den kommunala vården och omsorgen medvetet avviker från uppställda kvalitetskrav för att kunna upprätthålla verksamheten. Även om Sollefteå kommun inte ännu är där så närmar vi oss den punkten såväl ekonomiskt som kompetens- och arbetsmiljömässigt.

Det är därför viktigt att vi de kommande åren har ett fokus på den kommunala vården och omsorgen precis på samma sätt som kommunen de senaste åren fokuserat på skola, försvars- och Hamreetableringar. Det innebär en mindre ekonomiska insatser, omprioriteringar och framförallt fokus på kärnuppdraget.

Den kommunala vårdens och omsorgens storlek innebär att det inte är möjligt för kommunen att komma tillrätta med utmaningarna genom att göra stora ekonomiska satsningar. Denna möjlighet minskar än mer i ett tuffare ekonomiskt läge.

Det krävs med andra ord en kraftsamling.

Välfärdsresan

Vi har valt allt kalla denna kraftsamling för Välfärdsresan. Här hittar du mer information om såväl våra utmaningar men också om de åtgärder som vi kontinuerligt arbetar med.