Lyssna på sidan Lyssna

Modersmål, svenska som andraspråk

Våra barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska ska få hjälp och stöd att lyckas i skolan.

Genom att öka elevernas kunskaper i språk och kultur stärks självkänslan och förståelsen ökar för hur det är att leva i två olika kulturer och med två olika språk.

Modersmålsundervisning i skolan

I många familjer talas ett annat språk än svenska hemma. Det språket blir då barnets så kallade modersmål. Om ett barn har ett annat modersmål än svenska hemma erbjuder skolan undervisning i modersmålet.

Det är viktigt att vara trygg i sitt eget modersmål, då lär man sig lättare ett nytt språk.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen hjälper barnen att lättare kunna förstå och ta del av skolan samtidigt som de utvecklar sin tvåspråkiga identitet. Arbetet ska hjälpa eleverna att utvecklas och stärka deras självkänsla.

Modersmålsläraren kommer ofta från samma kulturområde som barnen.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns en lämplig lärare och minst 5 elever som önska undervisning i just det språket.

För att barn och ungdomar ska få modersmålsundervisning i grundskolan måste de ha grundläggande kunskaper i språket och använda sitt språk dagligen. En elev har bara rätt till modersmålsundervisning i ett språk även om det hemma talas två olika språk.

Eleverna i Sollefteå kommun som har modersmålsundervisning, får undervisning på sitt modersmål en gång i veckan. Varje lektion är 60 minuter

Svenska som andraspråk

Barn och ungdomar som kommer till Sverige från ett annat land saknar oftast kunskaper i svenska. Det är viktigt att de snabbt lär sig språket och får en förståelse för sin nya omvärld och dess kultur. Att tala och skriva svenska är viktigt för deras fortsatta liv i Sverige.

Ämnet Svenska som andraspråk undervisar nyanlända elever i det svenska språket och kulturen. Undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva det svenska språket. Eleverna ska lära sig svenska på samma nivå som elever med svenska som modersmål.

På Vallaskolan i Sollefteå finns det en internationell klass för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Där läser nyanlända elever framför allt Svenska som andraspråk och matematik.

Alla elever börjar inte i den internationella klassen på Vallaskolan.
En del placeras direkt i en vanlig klass på sin ordinarie skola, och får istället undervisning i svenska som andraspråk några lektioner i veckan.

Elever från förskoleklass till årskurs 3 går i sin ordinarie klass med stöd i svenska språket.