Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

  • Anslag/Bevis: Protokoll Landsbygdsrådet 2023-04-05

    Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2023-04-05 Paragrafer: §§10-15 Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-24 Datum då anslaget tas ned: 2023-06-15 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

  • Underrättelse om granskningsutlåtande

    Organ: Kommunstyrelse Kungörelsedatum: 2023-05-12 Datum då kungörelsen sätts upp: 2023-05-12 Datum då kungörelsen tas ned: 2023-06-04 Förvaringsplats för handlingarna: Miljö- och byggenheten Ansvarig för kungörelsen: Matti Heino KUNGÖRELSE: Detaljplan för Hamre 3:5 med flera, INDUSTRIOMRÅDE, Sollefteå kommun Syftet med planen är att ändra nuvarande användning, från verksamhetsområde till industriområde för etablering av elintensiva och ytkrävande industrier. Planområdet utöka...

  • Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2023-04-24

    Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2023-04-24 Paragrafer: §§ 27-48 Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-10 Datum då anslaget tas ned: 2023-06-01 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Siv Sjödin

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.