Lyssna på sidan Lyssna

Torg och allmänna platser

I Sollefteå kommun finns torg i nära anslutning till parkering, lekplats, affärer och offentliga verksamheter. För att få nyttja och driva verksamheter på allmän plats krävs tillstånd.

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden som benämns som allmän plats i detaljplan. Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, uppställning av byggnadsställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

Parker och grönområde

Tekniska enheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens naturparker, parker, gräs-, ängs- och buskageytor, sommarblommor, rastplatser, bekvämlighetsinrättningar, lekplatser, flaggning, julgranar, skötsel av livräddningsutrustning samt gaturenhållning.

Tillstånd och regler

Det händer mycket kul i Sollefteå kommun. På gator och torg förekommer bland annat gatuförsäljning, festivaler och uteserveringar. På denna sida kan du läsa om vad som gäller när du vill använda allmänna platser runt om i kommunen.

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. De gånger marken är kommunal fungerar kommunstyrelseförvaltningen som remissinstans åt polismyndigheten. Detta innebär att kommunen ställer krav och lämnar synpunkter på den allmänna marken. För att få servera mat, dryck och alkohol kan du dessutom behöva bygglov och olika tillstånd från kommunen.

När uteserveringar tar offentliga ytor i anspråk, gäller att framkomligheten för all slags trafik ska kunna garanteras och att grannar inte blir störda.

Vid uteservering ska du bifoga en ritning över serveringen till den ansökan du lämnar in. Om serveringen ska etableras på gata eller gångbana ska kommunstyrelseförvaltningen yttra sig till polisen. Är marken privat krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren.

Som allmän mark räknas gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg och liknande.
För att få använda denna mark till ändamål som försäljning, skyltning, marknad, uteservering och containeruppställning, behöver du söka tillstånd hos polisen.

Våra torgplatser

Allmänna försäljningsplatser är de ställen i kommunen som genom beslut i kommunfullmäktige är upplåtna för torghandel. I Sollefteå kommun finns fyra torgplatser, vilka redovisas i bifogat dokument.

Vad kostar det?

Kostnaden att betala till kommunen varierar beroende på vilken verksamhet det handlar om.