Lyssna på sidan Lyssna

Fastigheter och lantmäteri

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till Lantmäteriets uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hos Lantmäteriet kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi samt hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till Lantmäteriet du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller även information om adresser, byggnader och fastighetstaxering.

Lantmäteriet sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, men även andra aktörer som kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information.

Uppgifterna används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som ajourhålls löpande.

Registerkartan

I fastighetsregistrets allmänna del ingår även den digitala registerkartan. Här lagras fastighetsindelningen inklusive den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Tänk på att registerkartan inte har någon rättsverkan. Det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har rättsverkan.

Det finns olika sätt att få tillgång till den fastighetsinformation som finns i Lantmäteriets register, se länkar till Lantmäteriets hemsida. Här kan du även få mer information om fastigheter, kartor och den verksamhet som myndigheten bedriver.