Lyssna på sidan Lyssna

Taxa för plan- och byggverksamhet

Kostnaden för handläggning av bygglov, anmälningar, strandskydd, detaljplaner och liknande i Sollefteå kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2024-06-19. Nya taxan träder i kraft 2024-07-27.

Ärenden som inkom innan 2024-07-27 debiteras enligt den gamla taxan från 2014.

I länkmenyn hittar du taxan för plan- och byggverksamheten. Där finns en sammanställning över hur stor avgiften blir för olika typer av bygglov och anmälningar.

Bygglovsavgiften är beroende av storleken på åtgärden, prisbasbeloppet och hur komplex handläggningen förväntas vara.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Har meddelat bygglov/anmälan inte utnyttjats inom giltighetstiden, vilken är två år, får 30 % av erlagd avgift för lov/anmälan återbetalas om sökanden begär det. Sådan begäran ska skriftligen framställas senast inom sex månader efter det att bygglovet upphört att gälla. I annat fall förfaller rätten till återbetalning.