Lyssna på sidan Lyssna

Ras och skred

Bild som visar vilka krafter som påverkar en slänt med rasrisk.

Bild från www.msb.se.

Skred och ras kan uppstå både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan på naturen. Ofta handlar det om en kombination av flera faktorer. Störst risk för skred och ras är det i jordslänter som innehåller jordlager med låg hållfasthet.

I Sollefteå kommun finns områden med risker för skred och ras främst längs älvdalarna och anslutande raviner.

Faktorerna som påverkar rasrisken är flera och svåra att beräkna exakt.

Det är jordarternas egenskaper och sammansättning, grundvattenförhållandena samt höjdskillnaderna som avgör släntens stabilitet. Den naturliga erosionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Faktorer som förändrar jämvikten kan utlösa skred eller ras. Sådana faktorer kan vara förändrade markvattenförhållanden, människans påverkan på naturen, erosion och landhöjning. Med tiden kan därför stabilitetsförhållandena förändras.

Skred inträffar genom att brott uppstår längs en glidyta i jorden. Jordlagren ovanför glidytan påverkas dels av pådrivande krafter, dels av mothållande. Före skredet är dessa krafter i jämvikt. En rubbning av jämvikten kan utlösa skred.

Jämvikten kan rubbas genom:

  • Ökad belastning, till exempel i form av ny bebyggelse eller utläggning av fyllningsmassor vid släntkrön medför att de pådrivande krafterna ökar.
  • Minskad motvikt, exempelvis kan jordmassorna vid släntfoten eroderas eller schaktas bort och minska de mothållande krafterna. Längs ett vattendrag eller en sjö fungerar tyngden från vattnet som en mothållande kraft mot slänten. En sänkning av vattennivån vid släntfot leder till minskad motvikt och ökad rasrisk.
  • Försämrad hållfasthet i jorden, exempelvis pga höjning av grundvattennivån som ger ökat vattentryck i jordens porer.

Det är vanligt att det är en kombination av ovanstående orsaker som ligger bakom ett ras eller skred.

Skred och ras sker ofta utan förvarning men innan dess kan det förekomma rörelser i marken. Vid tecken på begynnande skred kan du kontakta kommunen. Vid akuta situationer ring 112.

Här är några tecken som kan tyda på begynnande skred eller ras:

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
  • Brott på ledningar och kablar i marken.
  • Träd och stolpar som börjar luta.

Ansvaret för skred och ras:

  • Den enskilde, har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom samt att inte orsaka olyckor. Den enskilde skall själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa om det är rimligt att samhället ska göra det.
  • Kommunen, som har ansvar för den fysiska planeringen och för räddningstjänst vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Kommunens skall också bedriva olycksförebyggande verksamhet och informera.
  • Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med geologiska kartor, översiktliga karteringar och stabilitetsutredningar, bidrag och ersättningar samt utgör remissinstas vid stabilitetsfrågor. Information om ansvarsfrågor hittar du i publikationen "Ansvar vid naturolycka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.", en publikation från nationell plattform för arbete med naturolyckor.