Lyssna på sidan Lyssna

Brottsförebyggande & trygghetsskapande

Polis bil

Sollefteå ska vara en kommun som är trygg att besöka, bo och leva i.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten krävs samverkan mellan alla samhällsaktörer. För att säkerställa samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet upprättar Lokalpolisområde Södra Ångermanland och Sollefteå kommun kontinuerligt en samverkansöverenskommelse Pdf, 586.6 kB. och medborgarlöften.

Utifrån samverkansöverenskommelsen förnyas vartannat år gemensamma medborgarlöften som kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Medborgarlöften 2022-2023

För att öka tryggheten i Sollefteå kommun och främja samverkan lovar polis och kommun medborgarna följande:

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika med fokus på unga personer.
  • Polisen ska utföra trafikkontroller på platser utsedda i samverkan med kommunen utifrån en gemensam lägesbild.
  • Kommunen ska prioritera fysiska åtgärder för att öka tryggheten i Sollefteå kommun. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, renhållning, klottersanering och röjning av buskage i offentliga miljöer.
  • Polisen och kommunen lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och kommunen lovar att bidra till ökad kunskap hos sina medarbetare om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer.

En gång per år ska medborgarlöftet följas upp och revideras vid behov.

Samverkansforum Folkhälsa & Trygghet i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har ett samverkansforum för frågor gällande folkhälsa och trygghet. Här medverkar kommunledning (politiker & tjänstepersoner), lokalpolisområdeschef Södra Ångermanland, räddningschef Höga kusten Ådalen, folkhälsoutvecklare Region Västernorrland samt kommunens folkhälsosamordnare.

Forumets fokus är samverkan mellan kommun, polis, räddningstjänst och region beträffande övergripande frågor om folkhälsa och trygghet för medbor­gare och besökare i Sollefteå kommun. Samverkansforumet har 4 mötestillfällen per år.