Brottsförebyggande & trygghetsskapande

Polis bil

Sollefteå ska vara en kommun som är trygg att besöka, bo och leva i.

För att öka tryggheten och minska brottsligheten krävs samverkan mellan alla samhällsaktörer. För att säkerställa samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet upprättar Lokalpolisområde Södra Ångermanland och Sollefteå kommun kontinuerligt en samverkansöverenskommelse och medborgarlöften.

Utifrån samverkansöverenskommelsen förnyas vartannat år gemensamma medborgarlöften som kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Medborgarlöften (2020-2022).

  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika med fokus på unga personer.
  • Polisen ska tillsammans med socialtjänsten utveckla samarbetet kring unga i riskzonen med t.ex. sociala insatsgrupper.
  • Sollefteå kommun ska organisera en trygghetsvandring i Sollefteå med syfte att öka tryggheten.

Samverkansforum Folkhälsa & Trygghet i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har ett samverkansforum för frågor gällande folkhälsa och trygghet. Här medverkar kommunledning (politiker & tjänstepersoner), lokalpolisområdeschef Södra Ångermanland, räddningschef Höga kusten Ådalen, folkhälsoutvecklare Region Västernorrland samt kommunens folkhälsosamordnare.

Forumets fokus är samverkan mellan kommun, polis, räddningstjänst och region beträffande övergripande frågor om folkhälsa och trygghet för medbor­gare och besökare i Sollefteå kommun. Samverkansforumet har 4 mötestillfällen per år.