Lyssna på sidan Lyssna

Brottsförebyggande & trygghetsskapande

Polis bil

Sollefteå ska vara en kommun som är trygg att besöka, bo och leva i.

För att nå framgång i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är samverkan mellan olika aktörer en framgångsfaktor. Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar Härnösand, Sollefteå och Kramfors kommuner. Förutom samverkan mellan de enskilda kommunerna och polis sker en samverkan mellan kommunerna bl.a. gällande det brottsförebyggande arbetet.

Under 2023 fick medborgarna i Härnösand, Sollefteå och Kramfors kommuner möjlighet att svara på en trygghetsundersökning som polisen och kommunerna genomförde. Resultatet från denna enkät har tillsammans med polisens och kommunernas samlade lägesbild legat till grund för framtagandet av nya medborgarlöften.

Medborgarlöften 2024-2026

Polisen och kommunen kommer under åren 2024–2026 fokusera på fyra områden. Till varje område kommer det kopplas aktiviteter som polisen och kommunen till stor del kommer genomföra i samverkan i syfte att förhindra rekrytering till organiserad brottslighet, minska brottsligheten och öka tryggheten.

Droger

Droger är vanligt förkommande i dagens samhälle och användning av droger påverkar såväl individen som samhället negativt.

  • Polisen och kommunen ska aktivt verka för att förebygga och begränsa användning av droger.
  • Polisen och kommunen ska arbeta för att tidigt upptäcka personer som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet samt erbjuda dem erforderligt stöd. Ett extra fokus ska ligga på tidig upptäckt hos unga personer.

Hemmet ska vara en trygg plats

Brott mot särskilt utsatta brottsoffer exempelvis barn och brott som begås i nära relationer är ett prioriterat område i samverkan. Brotten sker ofta i hemmet som ska vara en trygg plats. Då detta område innefattar ett stort antal ej anmälda brott så behövs ett aktivt jobb med att minska mörkertalen, sprida information för att öka anmälningsbenägenheten.

  • Polisen och kommunen ska samverka för att förhindra att våld i hemmet och/eller mot särskilt utsatta personer sker samt utveckla arbetet gällande hjälp till brottsutövaren i syfte att förhindra att ytterligare brott begås.

Trafik

Nollvisionen är det långsiktiga målet vilket innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Trafikmiljön berör i stort sett alla medborgare och är en miljö som ofta upplevs otrygg och kan innebära fara för olyckor med allvarliga konsekvenser. Enligt trygghetsmätningen uppgav 38% av de svarande att de upplever otrygghet p.g.a. att bilar kör för fort.

  • Polisen och kommunen ska tillsammans med andra relevanta aktörer och ur flera olika perspektiv arbeta aktivt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla som vistas där, både på vägar med högre hastigheter och inne i kommunernas samhällen.

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet medför stora brottsvinster som många gånger går till organiserad brottslighet. Denna brottslighet påverkar medborgarna direkt och indirekt. 2023 var bedrägeribrott bland de tre högsta anmälda brottskategorierna i kommunerna. Andelen brott som klaras upp är mycket låg och därför finns ett stort behov av brottsförebyggande insatser. Ekonomisk brottslighet innefattar bl.a. bedrägeribrott, välfärdsbrott, arbetslivskriminalitet och andra brottsvinster i den organiserade brottsligheten.

  • Polisen och kommunen vill öka medborgarnas medvetenhet kring bedrägerier samt stärka deras förmåga att stå emot denna typ av brott. Tillvägagångssätt för dessa brott förändras och kunskap behöver spridas löpande. Genom att belysa och diskutera frågan önskar polisen och kommunen även minska känslan av skam när man blivit utsatt för brott och oro för utsatthet.
  • Polisen ska höja sin förmåga att identifiera och återta brottsvinster som ett led i att störa den organiserade brottsligheten.
  • Gällande välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet ska polisen och kommunen arbeta för att motverka att externa aktörer, företag eller privatpersoner, otillbörligen utnyttjar kommunala eller regionala medel för egen vinning.

Återkoppling

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs kring de prioriterade områdena sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via media. Medborgarlöftena följs gemensamt upp av kommunen och polisen årsvis.

Samverkansforum Folkhälsa & Trygghet i Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har ett samverkansforum för frågor gällande folkhälsa och trygghet. Här medverkar kommunledning (politiker & tjänstepersoner), lokalpolisområdeschef Södra Ångermanland, räddningschef Höga kusten Ådalen, folkhälsoutvecklare Region Västernorrland samt kommunens folkhälsosamordnare.

Forumets fokus är samverkan mellan kommun, polis, räddningstjänst och region beträffande övergripande frågor om folkhälsa och trygghet för medbor­gare och besökare i Sollefteå kommun. Samverkansforumet har 4 mötestillfällen per år.