Lyssna på sidan Lyssna

Översvämning - höga flöden

En övervämning sker vanligen på grund av skyfall eller snösmältning och kan ofta förutses av prognoser.

Konsekvenserna för människoliv och hälsa bedöms begränsade men däremot kan behoven av hjälp vara stora. Många kan behöva hjälp med länspumpningar, byar kan bli isolerade på grund av förstörda vägar eller broar, eventuellt kan enstaka fastigheter eller byar behöva evakueras. Om större vägar och järnvägar påverkas bli påverkan stor på samhället.

Räddningstjänstens insatser prioriteras alltid till samhällsviktiga verksamheter som vård och omsorg före enskilda hushåll.

Några tips för att skydda dig och din egendom mot översvämning:

  • Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.
  • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
  • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
  • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.
  • Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att exempelvis kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
  • Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Om översvämningen hindrar dig att lämna din plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal. Kör eller gå aldrig genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.

Mera tips finns på DinSäkerhet webbsida. Länk till annan webbplats.

MSB:s portal för översvämningskarteringar Länk till annan webbplats. ger övergripande information.

Inom Sollefteå kommun rinner tre stora älvar: Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven. Älvsystemet är ett av de största i Sverige och står för en stor del av vattenkraftproduktionen i landet. Totalt finns det 16 större kraftverk och 10 mindre i älvarna och dess biflöden.

Älvarna är reglerade med vattenkraftverk. Detta medför att det normalt inte uppstår några större flöden under snösmältningen på våren. Smältvattnet samlas i stället upp i de stora magasin som finns högre upp i systemet, främst i fjällen. Trots detta kan höga flöden uppstå, vilket inträffat exempelvis åren 1995, 1998 och 2001. Dessa översvämningar inträffade under sommar- eller höstflöden till följd av fyllda magasin i kombination med riklig nederbörd.

I kommunen finns många bäckar och åar som inte är reglerade. I dessa kan det förekomma höga nivåer och flöden under snösmältningen och vid häftiga regn som kan orsaka problem lokalt.