Lyssna på sidan Lyssna

Krisberedskap och Civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag. Även du som enskild person och medborgare har ett ansvar att förbereda dig och din familj för att klara er själva och kunna gå på jobbet eller skolan även vid kris och krig.

 • Om en kris inträffar kan du ta del av krisinformation från kommunen på vår hemsida, Facebooksida och vårt Instagramkonto.
 • Du kan också ringa kommunens växel eller 113 13 för att få svar på frågor.
 • Du kan också besöka våra medborgarkontor för att få information.
 • Kom också ihåg att lyssna på Sveriges radio P4.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar är att planera för krisberedskap och civilt försvar, inventera risker, göra riskanalyser, ha en krisorganisation samt planer för att hantera en kris som påverkar kommunen och människorna som vistas där. Kommunen har ett ansvar för krisberedskap både i de verksamheter som vi driver själva och anlitar andra att utföra på uppdrag av oss. Vi har också ett ansvar att samordna krisberedskapen i kommunens geografiska område tillsammans med andra samhällsviktiga verksamheter.

Kraven på kommunens krisberedskap och förberedelser för civilt försvar finns beskrivna i en lag. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Kraven på kommunen kan sammanfattas till att:

 • planera för krisberedskap och civilt försvar
 • göra riskanalyser
 • ha en kommunal krisplan
 • ha en krisledning (tjänstemän och vid behov politiker)
 • utbilda och öva krisledningen
 • kunna rapportera läget vid en kris till länsstyrelsen och andra aktörer
 • ha en god samverkan med andra myndigheter/organisationer
 • kunna informera allmänhet och media vid kriser

Kommunens krisledning aktiveras:

Kommunens krisledning aktiveras om det finns risk för eller har inträffat en kris/samhällsstörning som påverkar kommunens:
 • verksamheter
 • innevånarna eller de som vistas i kommunen
 • eller på annat sätt kräver en insats av kommunen för att samordna hanteringen av störningen eller samordna information om den.

Några samhällsstörningar som kan leda till att kommunens krisledning aktiveras:

 • Svår störning i elförsörjningen, telekommunikationerna eller vattenförsörjningen
 • Utsläpp från transport med farligt gods på väg och järnväg
 • Allvarlig smitta bland människor
 • Svåra översvämningar/ höga flöden som påverkar infrastruktur och människor
 • Extrem väderlek (skyfall, snöoväder, storm)
 • Stor skogsbrand
 • ​Dammbrott
 • Stor bussolycka
 • Terrorism
 • Radioaktivt nedfall
 • Krig eller att regeringen beordrar höjd beredskap

Sådana situationer kan kännetecknas av:

 • Akut behov av beslut
 • Flera verksamhetsområden eller samhällsaktörer berörs
 • Stort behov av samordning av åtgärder
 • Stort informationsbehov till media, anställda och invånare
 • Stort samverkansbehov med andra myndigheter/organisationer