Lyssna på sidan Lyssna

Farlig verksamhet - SEVESO

Olyckor inom farliga verksamheter kan uppstå på grund av oaktsamhet eller bristande rutiner i hantering av farliga ämnen eller processer. Riskerna för sådana händelser är små på grund av tydliga tillståndsprövningar och lagkrav.

Inom Sollefteå kommun finns ett mindre antal anläggningar som arbetar med kemikalier i sådan utsträckning att det skulle kunna drabba människor och miljö om en olycka inträffar. Anläggningarna omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, vilket innebär att företagen som äger anläggningarna måste förebygga, hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka.

Bakgrund

Lagstiftningens namn kommer från staden Seveso i Italien där en olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Säkerhetsnivån är hög och den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen måste vidta nödvändiga åtgärder samt samverka med den Räddningstjänsten och Länsstyrelsen.

Två olika nivåer

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Seveso. Det finns två gränsnivåer, en högre och en lägre nivå. Anläggningarna i Sollefteå kommun omfattas av den lägre nivån

Verksamhetens åtagande

Verksamheten skall lämna en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Ett handlingsprogram ska tas fram och skickas till länsstyrelsen. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem.

Kommunens åtagande

Kommunen informerar om anläggningarna här på webbplatsen och ser till att räddningstjänsten och verksamheten tar fram en plan för räddningsinsats.

Sevesoverksamheter i Sollefteå kommun

  • Skanska, Bergtäkt på fastigheterna Skärvsta 9:12, 2:31, 2:3 och 1:5
  • Swerock AB, Bergtäkt på fastigheten Rödsta 3:23
  • Svevia AB, Bergtäkt på fastigheterns Alderlund 1:7 och 1:19