Lyssna på sidan Lyssna

Bekämpningsmedel

traktor

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Endast godkända medel som finns listade i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister får säljas och användas. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ uteslutas. Andra alternativ kan vara exempelvis mekaniska eller termiska metoder.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser:
• Klass 1 får enbart användas av yrkesmässigt
• Klass 2 får enbart användas av yrkesmässigt
• Klass 3 får användas av alla, vilket innebär även privatpersoner

Förbud inom vissa områden

Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden:
• på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
• på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
• i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
• inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
• på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
• på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Kemikalieinspektionen har beslutat om ämnen som är undantagna från förbudet. Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

Kommunen får i enskilda fall ge dispens från förbuden ovan.

Tillstånd för användning av bekämpningsmedel

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av miljö- och byggenheten yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:
• i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i förordning (2014:425) 2 kap. 37 § 3,
• inom idrotts- och fritidsanläggningar,
• vid planerings- och anläggningsarbeten,
• på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
• på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Det innebär att det är tillståndsplikt att använda växtskyddsmedel bland annat på golfbanor, fotbollsplaner och ytor av asfalt eller grus tillexempel gårdsplaner, parkeringsplatser och runt transformatorstationer.

Du gör ansökan genom att fylla i blanketten och skicka den till miljö- och byggenheten.

Anmälan för användning av bekämpningsmedel

Inom följande områden är det krav på anmälan för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:
• på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
• på banvallar, och
• inom områden som inte omfattas av förbud enligt förordning (2014:425) 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan verksamheten startas. Du gör anmälan genom att fylla i blanketten och skicka den till miljö- och byggenheten.