Lyssna på sidan Lyssna

Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten. En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

En förbränningsanläggning är medelstor om den sammanlagda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

Se dokument nedan för registrerade medelstora förbränningsanläggningar som finns i Sollefteå kommun.

När ska anläggningen registreras?
En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:
• Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
• Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Hur går registreringen till?
Verksamhetsutövaren informerar tillsynsmyndigheten om anläggning (18 § i förordningen) i den e-tjänst som myndigheten tillhandahåller, se nedan.

När fullständig information inkommit registrerar tillsynsmyndigheten anläggningen och underrättar verksamhetsutövaren om detta inom en månad (22 § i förordningen).
Därefter offentliggör tillsynsmyndigheten uppgifterna ur registret på sin webbplats (23 § i förordningen).

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska du i stället göra registreringen via Länsstyrelsens hemsida.

Vilka uppgifter ska lämnas vid registreringen?
• Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
• Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
• X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
• Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
• Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
• Anläggningseffekten i megawatt (MW)
• Anläggningens verkningsgrad
• Typ av reningsutrustning
• Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
• Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
• Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Anmälnings- eller tillståndsplikt miljöfarlig verksamhet
Kom ihåg att förbränningsanläggningar även omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen och alltså kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken.