Lyssna på sidan Lyssna

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för att underhålla och sköta fastigheten så att boende i fastigheten inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. Du ansvarar också för att fastigheten inte orsakar skador på miljön. Detta gäller oavsett om du är fastighetsägare till flerbostadshus eller en bostadsrättsförening.

Egenkontroll

Som fastighetsägare är du skyldig att ha en god egenkontroll, alltså ha ett förebyggande arbete där du planerar och kontrollerar din verksamhet regelbundet så att hälsoproblem hos boende eller skador på miljön kan undvikas.

För fastighetsägare finns det inga specifika krav på vad egenkontrollen ska innehålla eller hur den ska utformas så det är upp till dig som fastighetsägare att visa att din egenkontroll skapar förutsättningar för att uppfylla miljöbalkens krav. Egenkontrollen bör innehålla ansvarsfördelning, rutiner för kontroll av drift, riskbedömning och kemikalieförteckning.

Vill du läsa mer om fastighetsägarens egenkontroll, se vårt informationsblad under Relaterad information.

Kommunens roll

Det är Miljö- och byggenheten i Sollefteå kommun som utför tillsyn på fastighetsägare i kommunen för att kontrollera att du som fastighetsägare följer miljöbalkens krav och att du arbetar för att minimera miljöpåverkan i din verksamhet. Vidare kontrollerar Miljö- och byggenheten att du håller fastigheterna i ett sådant skick att de inte leder till ohälsa hos de som bor eller vistas i dem.

Tillsynen kan vara planerad men också klagomålsbaserat. Klagomålstillsyn initieras oftast av att en boende i fastigheten kontaktar oss. Detta efter att den boende i regel påtalat bristerna till fastighetsägaren men inte fått gehör. Om bristerna kan innebära en risk för hälsan eller miljön kan det innebära att vi driver klagomålet vidare i ett ärende mot dig som fastighetsägare. Den planerade tillsynen kan utföras på olika sätt men egenkontrollen inom miljöbalkens område är alltid central för vår tillsyn.