Lyssna på sidan Lyssna

Starta hälsoskyddsverksamhet

Verksamheter som medför en risk för människors hälsa samt verksamheter där barn vistas (till exempel förskola och skola) är anmälningspliktiga. Det innebär att om du ska driva en sådan verksamhet måste du göra en anmälan till oss på miljö- och byggenheten.

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga?

Verksamheter som behöver anmälas är:

• Yrkesmässiga verksamheter för hygieniska behandlingar som kan medföra risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användning av stickande eller skärande verktyg. Exempel på sådana hygieniska behandlingar är microneedling, fotvård, akupunktur, rakning med rakkniv, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering etc.
• Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller används av många människor.
• Lokal för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola.
• Solarium som upplåts åt allmänheten.

Verksamheter som inte behöver anmälas
Om du är frisör, massör, utför rakning, manikyr, pedikyr eller liknande verksamhet vars syfte inte är att göra hål i huden behöver du inte anmäla din verksamhet till kommunen.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar
Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är sedan 1 juli 2021 anmälningspliktiga till Inspektion för vård och omsorg (IVO). Läs mer om estetiska behandlingar på IVO:s webbplats.

Om din verksamhet erbjuder både yrkesmässig hygienisk behandling, som till exempel microneedling eller kosmetisk tatuering och injektionsbehandlingar som exempelvis botox och fillers, så har kommunen och IVO ett delat tillsynsansvar. I dessa fall ska den yrkesmässiga hygieniska verksamheten anmälas till oss och injektionsbehandlingarna ska anmälas till IVO.

Hur anmäler jag verksamheten?

Du kan anmäla din verksamhet antingen via e-tjänst eller blankett.

Tänk på att du måste göra din anmälan till oss senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält detta riskerar du att få betala en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Är ni flera verksamheter i samma lokal ska var och en lämna in en anmälan om hygienisk verksamhet till oss. Om du har personal anställda i din verksamhet ansvarar du för dem och de omfattas av din anmälan om hygienisk verksamhet.

Vid förändring eller flytt av verksamhet
Om du planerar att väsentligt förändra din verksamhet måste du informera eller i vissa fall nyanmäla din verksamhet hos oss.

Exempel på när du ska informera oss eller nyanmäla din verksamhet:

• Du ska informera oss om din verksamhet byter organisationsnummer eller ändrar från enskild firma till bolagsform. Detsamma gäller om du bygger om, utökar eller avslutar din verksamhet. I din kontakt med oss ska du ange verksamhetens namn och beskriva detaljerat vad ditt ärende gäller. Tänk på att vissa ombyggnationer eller ändringar av lokalens användningsområde kan kräva bygglov. Kontakta bygglovshandläggare och försäkra dig om vad som gäller i ditt fall om du är osäker.
• Om du ska flytta din verksamhet till nya lokaler innebär det en sådan stor förändring att du behöver lämna in en ny anmälan av verksamhet till oss.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet är skyldig att planera, kontrollera och förhindra att risker för skador, smittor eller andra typer av besvär som påverkar människors hälsa och miljö negativt uppstår. Exempel på risker kan vara dåligt rengjorda instrument, dålig ventilation eller bristande städning.

Vid hygieniska brister i verksamheten ökar risken för sjukdomsspridning, infektioner och allergibesvär. Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet vilket kräver att du har tillräckliga kunskaper om din verksamhet. I kunskapskravet ingår även att du ska känna till vilka lagkrav som gäller för din verksamhet.

Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande och skärande instrument och inte är anmälningspliktiga, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Anmälningspliktiga verksamheter omfattas även av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll och ska utöver det generella kravet i miljöbalken dessutom följa särskilda regler enligt denna.

För mer information se länkar under Relaterad information.

Kommunens tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter

Miljö- och byggenheten på Sollefteå kommun är tillsynsmyndighet för en rad olika områden inom miljö och hälsa. För anmälningspliktiga verksamheter bedriver miljö- och byggenheten regelbunden tillsyn för att kontrollera att de regler och lagar som finns för verksamheten följs samt för att kontrollera verksamhetens egenkontroll. Syftet med tillsynen är att säkra allmänheten god hälsa och bra miljö.

Avgifter för handläggning och tillsyn

Avgift för anmälan
När du anmäler din verksamhet måste du betala en avgift för handläggningen enligt kommunens fastställda taxa. Anmälningsavgiften tas ut i form av timavgift, vilket innebär att avgiften varierar beroende på hur mycket tid som läggs på handläggning av ärendet. Timtaxan ligger för närvarande på 840 kr/timme och normalt tar en handläggning av anmälan cirka 5–6 timmar. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet samt utföra tillsynsbesök i lokalen.
Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar de uppgifter vi efterfrågar. Handläggningstiden riskerar annars att förlängas, vilket innebär en extra kostnad för dig.

Avgift för tillsyn
Vissa anmälningspliktiga verksamheter klassas in för en fast årlig tillsynsavgift. Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten och baseras på en riskbedömning av branschen. Verksamheter som utifrån taxan ska betala en årlig tillsynsavgift får ett beslut om detta. Årsavgiften täcker tiden för den planerade och återkommande tillsynen. I tiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, samråd, inläsning, bearbetning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet framåt. När du gör en anmälan kommer du få information om din verksamhet klassas in för en årlig avgift eller inte.
Verksamheter som inte klassas in för årlig avgift timdebiteras vid tillsyn.