Lyssna på sidan Lyssna

Starta miljöfarlig verksamhet

Bestämmelser om miljöfarliga verksamheter finns i miljöbalken. Om du ska starta eller driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas användning av mark, byggnader och anläggningar som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga verksamheter är lantbruk, olika typer av industrier, avloppsanläggningar med flera.

Krävs tillstånd eller anmälan för min verksamhet?

I lagstiftningen delas verksamheterna in i A-, B-, C- eller U-verksamhet beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att anlägga eller driva vissa typer av verksamheter krävs tillstånd eller en anmälan. I miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver detta.

Tillstånds-, anmälningsplikt och ingen prövning

Tillståndsplikt
Tillståndspliktiga verksamheter har en stor påverkan på miljön, sådana verksamheter kan bland annat vara stora verkstadsindustrier och täkter. Verksamheter som klassificeras som A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen och B-verksamheter tillstånd från Länsstyrelsen.

Anmälningsplikt
Anmälningspliktiga verksamheter klassificeras som C-verksamheter. C-verksamheter ska anmälas till kommunen senast sex veckor innan planerad start av verksamheten. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är större bensinstationer, hantering av avfall, mindre sågverk och industrier.

Ingen prövning
Verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälan kallas U-verksamheter. Dessa verksamheter omfattas ändå av miljöbalkens regler och kan påverka miljön på olika sätt. Kommunen har tillsyn på dessa verksamheter och kan ställa krav på skyddsåtgärder. Exempelvis bilverkstäder och mindre jordbruk räknas som U-verksamheter.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvaret för att utreda och undersöka störningar från sin verksamhet. Verksamhetsutövaren har även ansvaret för att åtgärda brister. Verksamhetsutövaren ska också upprätta rutiner för kontroll av sin verksamhet, så kallad egenkontroll. För att göra detta krävs att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med sin verksamhet och skapar rutiner för att hantera riskerna.

Kommunens tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter

Miljö- och byggenheten på Sollefteå kommun är tillsynsmyndighet för en rad olika områden inom miljö och hälsa. För anmälningspliktiga verksamheter bedriver miljö- och byggenheten regelbunden tillsyn för att kontrollera att de regler och lagar som finns för verksamheten följs samt för att kontrollera verksamhetens egenkontroll. Syftet med tillsynen är att säkra allmänheten god hälsa och bra miljö.

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn samt strålskyddstillsyn

Miljö- och byggenheten har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. För att finansiera tillsynen tar kommunen ut avgifter från verksamheterna vi kontrollerar. Avgifterna baseras på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.
Timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken och strålskydd är för närvarande 840 kronor per timme.

För vissa verksamheter tas en avgift utifrån antalet timmar som lagts ned vid tillsynen och vissa verksamheter betalar årligen en avgift utifrån ett fast antal timmar som tilldelats verksamheten utifrån taxan.

Vad ingår i avgiften?
I tillsynstiden räknas inte enbart tiden vid tillsynsbesöket, i avgiften ingår även exempelvis:
• Inläsning av material
• Kontakt med berörda parter
• Rapportskrivning och liknande
• Förberedelse inför besöket

Du har rätt att överklaga avgiftsbeslut
Tycker du att din avgift är felaktig? Du har rätt att överklaga kommunens avgiftsbeslut inom tre veckor från att du tagit del av det.

Du skickar in ditt överklagande till miljö- och byggenheten, Sollefteå kommun. I ditt avgiftsbeslut finns information om hur du ska göra för att överklaga. Du kan också kontakta oss om du behöver hjälp.