Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan du få?

händer

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) och Socialtjänstlagen ( SoL ). ​Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Lagen om stöd och service, LSS

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas först om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver:​

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykisk funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, som ger betydande svårigheter i vardagen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service.

Du som har rätt att få insatser enligt LSS har även rätt att begära och få en individuell plan.

En individuell plan består av två delar:

  • Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt du vill förändra din situation
  • Det dokument som blir resultatet av planeringsmötena

Socialtjänstlagen, SoL

Du som har en funktionsnedsättning kan även ansöka om stöd och hjälp enligt SoL.

Exempel på vad du kan ansöka om:

  • Om du behöver stöd i hemmet med t.ex. att städa eller sköta tvätten kan du ansöka om individstöd.
  • Du inte ingår i någon av de personkretsar som omfattas av LSS men ändå har behov av t.ex. en kontaktperson eller ett boende där du kan få hjälp utifrån dina behov.

Ansöka om stöd

Ansökan om de flesta insatser görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL, förutom sjuklön samt råd och stöd som ansöks via kommunens e-tjänst respektive hos regionen.

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar/vårdnadshavare till barn med en funktionsnedsättning behöver ibland avlösning för att kunna koppla av och göra sådant som barnet inte deltar i.

Föräldrarna/vårdnadshavarna ska till exempel kunna ges möjlighet att resa bort, uträtta sysslor utanför hemmet eller ägna sig åt andra barn i familjen.

Möjligheten att beviljas avlösarservice gäller även anhöriga till vuxna personer med funktionsnedsättningar.

Boende för barn och ungdomar

Insatserna familjehem eller boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar kan man ansöka om när behov av ett boende utanför föräldrahemmet ​finns på grund av en funktionsnedsättning.

Familjehem kan bli aktuellt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser helt eller delvis inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar är ett komplement till föräldrahemmet, såväl för barn som kan bo hos sina föräldrar en del av tiden, som för dem som inte alls kan bo hemma.

Det finns ingen nedre åldersgräns för insatserna familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Rätten till insatserna gäller till dess barnets skolgång inom den allmänna skolan upphör, vanligen vid 21 års ålder.

Boende för vuxna

Vuxna personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har vid behov rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt, vanligtvis en servicebostad eller gruppbostad.

Servicebostad är en egen lägenhet i ett trapphus med närhet till gemensamhetslokal.

Gruppbostad är egen lägenhet belägen i samma plan och med direkt tillgång till gemensamhetsutrymme.

I vår kommun är bostäderna belägna i Sollefteå, Långsele och Junsele.

Om du till följd av dina funktionsnedsättningar har ett så omfattande behov av stöd och service att du inte kan eller önskar bo i en egen bostad kan servicebostad eller gruppbostad vara en bra boendeform. Det stöd och den hjälp som erbjuds i boendet anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och önskemål.

Du kan inte välja typ av boende, utan det avgör dina behov. Däremot tas alltid hänsyn till dina önskemål i den mån det är möjligt.

Om du flyttat in i ett boende och av olika anledningar vill flytta till annat boende ses alltid möjlighet till detta över.

Individstöd

Ett beslut om individstöd innebär en möjlighet för dig att få ett individuellt planerat stöd.

Ett beslut om individstöd innebär en möjlighet för dig att få ett individuellt planerat stöd.
Insatsen kan se olika ut beroende på vilka behov och önskemål du har. Det kan röra sig om samtal eller stöd i hemmet med tvätt, planera inköp, matlagning, betala räkningar med mera.

Individstöd kan även innebära stöd utanför hemmet exempelvis för att kunna träffa släkt och vänner eller för att besöka tandläkaren.

Individstöd är en insats som kan beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan beviljas insatsen om du har långvarig psykisk ohälsa eller om du tillhör första eller andra personkretsen inom LSS och har behov av insatsen.

Daglig verksamhet

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få arbete kan ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten påminner om en arbetsplats men anpassas efter dina behov, intressen och förutsättningar.

Verksamheten organiseras som en vanlig arbetsdag, men anpassas individuellt.

Att arbeta på en daglig verksamhet ska vara utvecklande, stimulerande och meningsfullt.

Förutsättningen för att få daglig verksamhet är att du är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson kan beviljas både genom Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

Kontaktperson LSS är en kompis som du regelbundet umgås och pratar med, samt utövar fritidsintressen tillsammans med.

Kontaktperson SoL är en medmänniska som kan komplettera kontakten med anhöriga, stöd i sociala kontakter och någon att uppleva saker tillsammans med.

Uppdraget kan se väldigt olika ut, beroende på dina behov. En viktig uppgift är att bryta isolering genom gemenskap, någon att utöva fritidsintressen med samt kan ge råd och stöd i vardagssituationer.

Tidsåtgången beror på beslutet, vanligtvis träffas man några gånger i månaden.

Korttidstillsyn - Eftis

Skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar kan beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov. Insatsen kan ses som en förlängning av "Fritids".

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen, så denna insats ska skapa en trygg situation för dessa. Syftet är också att ge en meningsfull sysselsättning.

Insatsen kan ges i det egna hemmet, inom kommunens vanliga fritidsverksamhet eller i särskilda grupper för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Ansvaret för att verkställa beslut om korttidstillsyn ligger hos kommunens skolförvaltning.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Har du en funktionsnedsättning har du möjlighet att ansöka om korttidsvistelse utanför ditt eget hem. Insatsen skall vara till hjälp både för dig och dina anhöriga.

En korttidsvistelse ger dig möjlighet att kunna få rekreation, miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling medan dina anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Insatsen kan också vara ett sätt för dig att prova på att bo utanför föräldrahemmet, för att så småningom flytta till ett eget boende.

Personer i alla åldrar kan beviljas korttidsvistelse. Det kan ordnas i korttidshem, stödfamilj eller på ett läger.

Häggen

Häggen är ett korttidshem för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar beläget i Sollefteå.

Boendet ger familjen och föräldrarna avlösning i omvårdnadsarbetet. Barnet/ungdomen får ett miljöombyte och rekreation medans familjen får tid för avkoppling.

Häggen kan även fungera som en övergång till ett mer självständigt boende.

En vistelse på Häggen kan enligt beslut utifrån individuella behov vara allt från något dygn i månaden till högst 14 dygn per månad.

Korttidshemmet Häggen är bemannat med personal dygnet runt.

Stödfamilj

En stödfamilj ger barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättningar en tillfällig vistelse hos en annan familj.

Vistelsen innebär att föräldrarna och familjen får avlösning i omvårdnadsarbetet. Barnet/ungdomen får ett miljöombyte och rekreation medans familjen får tid för avkoppling.

Stödfamiljen kan även hjälpa till att bryta beroendeförhållandet mellan barn och föräldrar.

En stödfamilj har genomgått en utredning om lämplighet och har tystnadsplikt.

En vistelse i stödfamilj kan enligt beslut utifrån individuella behov vara t.ex. ett dygn i veckan, en helg per månad eller längre.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet.

Du kan bli beviljad ledsagarservice om du till exempel behöver hjälp för att kunna besöka vänner, gå på bio eller restaurang eller ta en promenad.

Det finns även möjlighet att få ledsagarservice för att kunna åka på en resa.

Ledsagarservice ska ge en person med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, en möjlighet att leva som andra i samhället i jämförbar ålder.

Personlig assistans

En personlig assistent ska kunna finnas till och hjälpa dig som individ att få jämlika levnadsvillkor med andra, och en delaktighet i samhället. Personer med större funktionsnedsättningar ska på detta sätt kunna få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd utifrån just dina behov.

På grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan det finnas behov av ett personligt utformat stöd. Till exempel kan ditt behov vara hjälp med grundläggande behov så som personlig hygien, hjälp vid måltider, hjälp med att klä av och på dig samt hjälp med att kommunicera med andra.

Stödet ges i form av ett begränsat antal personliga assistenter.

Ansöka om personlig assistans

Ansökan om personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) görs hos socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LSS och SoL.

Om ditt behov av personlig assistans är mer än 20 timmar per vecka kan du göra din ansökan om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) direkt till Försäkringskassan.

När du beviljats personlig assistans

Den som fått ett beslut om personlig assistans väljer själv assistansanordnare. En sammanställning av assistansanordnare av personlig assistans i Västernorrlands län finns på assistanskoll.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också gå in på Assistansmatchning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är en assistansförmedling.

Carelli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utför assistansen på entreprenad för Sollefteå kommun.

Sjuklön

Enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB).

I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning som utbetalas av Försäkringskassan inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk.

Det innebär att kommunens skyldighet är att svara för den faktiska merkostnaden som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro, vilken motsvarar sjuklön till ordinarie personlig assistent.

Förutsättningen är dock att vikarie har anlitats, det vill säga att assistans faktiskt har utförts. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolens dom, (mål 6356-14).

Ansökan

Ansökan görs via kommunens e-tjänst för ändamålet.

Den enskilde måste ansöka om insatsen hos kommunen vid varje tillfälle. Denne kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av beslutet samt ta emot ekonomisk ersättning.

En ansökan om ekonomisk ersättning handläggs som ett sedvanligt LSS-ärende och beslut fattas om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

Beslutet kan överklagas.

Råd och stöd

LSS ger rätt till sammanlagt tio olika insatser och kommunen ansvarar för nio av dessa. Region Västernorrland har ansvar för rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal "råd och stöd".

Insatsen syftar till att underlätta för personen att leva ett gott och självständigt liv med sitt funktionshinder.

Råd och stöd är ett komplement till de insatser den funktionshindrade kan få inom sjukvården i form av habilitering och rehabilitering. Råd och stöd ska ges som insats för dem som inte får sina behov tillräckligt tillgodosedda på annat sätt.

Råd och stöd kan ges av till exempel en arbetsterapeut, specialpedagog, dietist, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast med flera yrkeskategorier som har särskild kunskap om funktionsnedsättning.

Ansökan sänds till:

Region Västernorrland
Diariet
871 85 Härnösand