Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter

Pengar

Kommunen har generellt inte rätt att ta ut avgifter eller ersättning av den enskilde för kostnader för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), men det finns vissa undantag.

Olika avgifter:

 • Avgift för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter får tas ut av den som har:

  hel ålderspension
  hel garantipension
  hel sjukersättning
  hel aktivitetsersättning
  annan inkomst av motsvarande storlek

 • Avgift för måltid som serveras i anslutning till insats får tas ut av kommunen.
 • Avgiften får aldrig överstiga kommunens självkostnader.
 • Avgift för boende och fritidsaktiviteter gäller boende där brukaren har fyllt 18 år och har inkomst i nivå med hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning enligt 19 § LSS.

Föräldrars/vårdnadshavares betalningsansvar

Föräldrar har en skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnad. Detta gäller om någon som är under 18 år får omvårdnad med stöd av LSS i ett annat hem än det egna. Kommunen har då rätt att erhålla underhållsbidrag som avser barnet (max 2223:- / månad och förälder).