Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighet i kommunen

Sollefteå kommun siktar på att vara en kommun där alla människor har rätt till lika villkor, oavsett vilka förutsättningar. Dessutom vill kommunen bli en stark profil inom handikappidrotten.

Med det som bakgrund tog kommunfullmäktige ett beslut, 2012, med mål hur kommunen ska jobba med tillgänglighet. I de målen står bland annat att tillgängligheten i Sollefteå ska förbättras för personer med funktionsnedsättningar.

Offentliga miljöer

De offentliga byggnaderna och den offentliga miljön i Sollefteå kommun ska ha bra tillgänglighet. Som medborgare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, skolor eller andra offentliga lokaler utan problem.

Tillgänglighet handlar om att du ska kunna nå dit du vill nå:

  • Att ta dig till och från arbetet
  • Kunna besöka biblioteket eller andra byggnader
  • Ta dig in på skolan där dina barn går

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för personer som är i olika perioder i livet såsom;

  • Att man får barn och är i behov av barnvagn
  • Att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol
  • Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre

Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Offentliga lokaler och platser

Offentliga lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i besluten om enkelt avhjälpta hinder.

Exempel på hinder kan vara:

  • mindre nivåskillnader
  • höga trösklar
  • tunga dörrar

Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och bygglagen.

Kommunen har ansvar att se till att Plan- och bygglagen (PBL) följs. Det gör de bland annat genom att de granskar tillgänglighetskraven när de beslutar om bygglov som omfattar nybyggnationer och tillbyggnader.

Publika lokaler

Publika lokaler kan vara offentliga eller privatägda. Fastighetsägaren har ansvar för att byggnaden är tillgänglighetsanpassad enligt plan- och bygglagen och lagen om enkelt avhjälpta hinder (HIN).