Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitet och jämförelser

Måttband

Enligt både Socialtjänslagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska ett kontinuerligt kvalitetsarbete bedrivas, och en naturlig del i detta är att utvärdera olika insatsers kvalitet utifrån den enskildes upplevelser.

Sollefteå kommuns funktionsstöd arbetar kontinuerligt med kvalitén i sina verksamheter för att på bästa sätt leva upp till de principer som är bärande för svensk handikappolitik, det vill säga tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Personer med funktionsnedsättningar berörs nära och personligt av hur en verksamhet fungerar. I arbetet med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliten eftersträvas därför alltid ett brukarperspektiv. Vi mäter kvalitet i verksamheten och får veta vad brukarna tycker.

Länsgemensamt kvalitetsarbete

Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom området. Andra viktiga delar är att samordna nätverk, stödja utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning inom området och arbeta för ökad delaktighet. 

Länets kommuner genomför brukarundersökningar inom boende och  daglig verksamhet som samordnas av Kommunförbundet.

Läs mer på Kommunförbundet Västernorrlands hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella undersökningar / jämförelser

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör årligen en undersökning av kommunens kvalitet ur fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Från och med 2019 publicerar SKR inte någon gemensam rapport.

Läs mer om KKiK på SKR:s hemsida.

Öppna jämförelser om stöd till personer med funktionsnedsättning

Sveriges kommuner och lansting, SKL, och Socialstyrelsen samverkar när det gäller öppna jämförelser inom socialtjänsten. Syftet med öppna jämförelser är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet inom socialtjänstens verksamheter.

Resultat - Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.