Lyssna på sidan Lyssna

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du fått enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS ) eller Socialtjänstlagen ( SoL ) har du möjlighet att överklaga beslutet.

Alla beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL kan överklagas.

Det är du själv eller din företrädare som har rätt att överklaga ett beslut.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till Individ- och omsorgsnämnden inom tre veckor ( 21 dagar ) räknat från den dag då du fått ta del av beslutet.

Upplysningar om hur du rent praktiskt går till väga bifogas varje beslut skriftligt.

Om du behöver hjälp eller har frågor, ta kontakt med den socialsekreterare som tagit beslutet, namn och telefonnummer finner du i det skriftliga beslutet.