Lyssna på sidan Lyssna

Krantömmande behållare

Krantömmande behållare är ett alternativ till kärl och containrar för insamling av matavfall, restavfall och förpackningsmaterial. Det är en bra lösning för exempelvis flerfamiljshus och verksamheter som hanterar mycket mat. I Sollefteå kommun kommer de kunna tömmas från våren 2024, i samband med att matavfall börjar samlas in separat.

Det finns flera typer och fabrikat av krantömmande behållare. Krantömmande behållare kan vara helt eller delvis nedgrävna. Det finns även modeller som står ställda på marken. I Sollefteå kommun kommer endast behållare med enkrokssystem och säck kunna tömmas, se exempel på leverantörer under relaterad information längst ner på sidan. För att sopbilen ska kunna tömma behållaren är det flera saker som är viktiga att tänka på. Inför anläggande av denna typ av behållare ber vi er att kontakta kommunen. Tänk på att installationen kan behöva bygglov beroende på placering. Införskaffande och installation bekostas av fastighetsägaren.

Fördelar

 • Mindre lukt då avfallet hålls kylt under mark där det är svalare
 • Minskad risk för fastfrysning av matavfall vilket annars är ett problem i kärl och containrar
 • Ofta blir det mindre nedskräpning och mer återvinning
 • Rymmer mycket avfall på liten yta
 • Hämtning kan i vissa fall ske mer sällan då mycket avfall ryms och storlek och utformning kan anpassas efter era behov
 • Bättre arbetsmiljö för chaufförer och fastighetsskötare då vridmoment och tunga lyft minskar radikalt
 • Estetiskt tilltalande – vilket är speciellt viktigt på platser där mycket människor vistas

Riktlinjer vid anläggning

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran. För att vi ska kunna tömma

 • Behållarna ska ha ett enkrokssystem och säck för att de ska kunna tömmas
 • Behållare för matavfall får ha en maxvolym om 1 kbm, övrigt avfall får ha en maxvolym om 5 kbm
 • Avståndet mellan fordonets centra och behållarnas centra ska inte överstiga 5 meter eller understiga 2 meter
 • Det ska vara en fri höjd om 10 meter
 • Angöringsplatsen ska inte ligga så att parkerade bilar förekommer mellan hämtningsfordonet och
  behållarna
 • Lyft ska inte ske över vägar och bör inte ske över gång- och cykelbanor. Vid behov av lyft över
  gång- och cykelbana behöver avstämning ske med kommunen och avfallsorganisation för riskbedömning
 • Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas ska lutningen normalt sett max vara 7 % för att säkerställa att fordonet inte kan börja glida på stödbenen
 • Marknivåskillnaden mellan fordon och behållare ska
  vara max ±2 meter
 • På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska
  underjordsbehållare placeras minst 2 meter från
  omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller
  parkering.
 • Behållarna ska placeras så att snöröjning kan ske. I de fall behållarna är helt under jord ska hela
  behållarens yta ovan jord snöröjas innan tömning
 • Behållarnas placering ska stämmas av med ledningsägare för att minska risken för att ledningar grävs sönder vid etablering
 • Behållarna ska utformas så att barn inte riskerar att
  skada sig. Exempelvis bör det finnas lås på inkasten
Tecknad bild på en lastbil med kran som tömmer en underjordsbehållare för avfall