Lyssna på sidan Lyssna

Matavfallsinsamling

Bild på ett grönt äppelskrutt med texten tack för resten som går genom bilden

Under 2024 kommer alla som bor i Sollefteå kommun börja sortera ut sitt matavfall för separat insamling och behandling. Med den nya utsorteringen kommer du att få ett nytt kärl så att du kan slänga mat- och restavfallet separerat från varandra.

Kommunen arbetar för fullt för att få till det nya systemet på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. Vi kommer att uppdatera informationen här på hemsidan kontinuerligt. Till höger i menyn hittar du mer information om vad som gäller för den nya insamlingen. Nedanför får du även svar på en del frågor, som du kanske funderar över.

 

 

Frågor och svar

Kan jag få ett större kärl om jag bor i en- eller tvåbostadshus?

Finns behovet av ett större kärl för mat- och restavfall finns det möjlighet att få ytterligare ett tvådelat 240-liters kärl eller ett 190- eller 370-liters restavfallskärl. Kontakta kommunen för att anmäla detta. Har du idag ett extra kärl eller ett större kärl på 370 liter och vill fortsatt ha ett ytterligare kärl, kontakta kommunen för att anmäla detta.

Locket på det nya kärlet är trögt att öppna, vad gör jag?

De nya tvåfackskärlen har en förstärkt kant vid locket som är designat för att locket inte ska flyga upp så lätt när det blåser. På grund av den förstärkta kanten så kan locket vara trögt att öppna till en början. Efter att locket har öppnats några gånger så kommer kanten att nötas ner lite och det kommer inte att gå lättare att öppna locket.

Var kan jag hämta nya påsar när det tar slut?

När papperspåsarna är slut så kan du hämta nya på någon av kommunens återvinningscentraler, medborgarkontor, kommunhuset och vissa butiker. Det är kostnadsfritt att hämta nya påsar.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Matavfallet kommer att behandlas genom rötning i Härnösand. Genom att röta matavfallet erhålls biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel, det gör att användandet av diesel och bensin kan minska. Biogödsel kan användas som näring till jordbruksmark. Det ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel.

Att röta matavfallet istället för att förbränna det är mer resurseffektivt.

Insamlingen av matavfall startar 2024

Uppstart av separat utsortering av matavfall kommer att genomföras i två omgångar. Den 1 juni kommer ungefär hälften av alla privatpersoner i en- och tvåbostadshus inklusive fritidshus att få börja sortera ut sitt matavfall. Resten av privathushållen, tillsammans med flerbostadshus och verksamheter kommer att få börja sortera ut sitt matavfall den 14 oktober.

Anledningen till att utsorteringen av matavfall kommer att ske i två omgångar är för att förenkla administrationen och logistiken kring utställning av nya kärl.

Hur ska matavfallet samlas in?

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla, både privatpersoner och företag. Det betyder att du antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost. För företag och verksamheter innebär detta att utsortering ska ske både i personalrum men även i kök och servering på exempelvis skolor och äldreboenden.

Insamlingen vid villor kommer att göras med tvådelade sopkärl. Ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter.

Sopkärlen töms med en sopbil som har två skilda fack. Här kan du se två filmer på hur det går till:
Film 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Film 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att lockets gångjärn/mittdel går mot en skiljevägg som leder de två olika fraktionerna till rätt fack i sopbilen.

Matavfallet ska lämnas i speciella papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påshållare för hushåll tillhandahålls av kommunen.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl för matavfall att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall. För flerfamiljshus och verksamheter finns möjlighet att installera underjordsbehållare. Underjordsbehållare bekostas av fastighetsägaren.

Utöver påsar och påshållare till hushåll tillhandahåller kommunen påsar i storleken 22 och 45 L till ägare till flerfamiljshus och företag. Vid behov av annan utrustning ansvarar kunden själv för införskaffandet. Det är viktigt att påsarna/ säckarna är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432.

Kan inte även förpackningar och tidningar samlas in vid fastighet?

Fram till 1/1 2024 hade kommunen bara ansvar för att samla in restavfall och matavfall.

Nu har kommunen även ansvar för förpackningsinsamling från hushåll och verksamheter som är samlokaliserad med hushåll (som har anmält att de vill ha kommunal insamling). Producenterna ska ersätta kommunerna för kostnader kopplat till detta.

För närvarande samlar kommunen in förpackningar på återvinningsstationer på flera olika platser i kommunen.

Från 2027 ska kommunen samla in förpackningar (plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar) fastighetsnära. Även här omfattar det hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll. Planen är att kommunen ska samla in detta genom att ställa ut fler tvådelade sopkärl till varje hushåll. Exakt hur detta ska se ut är inte klart.

Från och med 1 jan 2022 är det kommunens ansvar att samla in tidningar, innan har det varit producentansvar. Här finns det inget krav på att det ska samlas in vid fastighet, så kommunen kommer fortsätta att samla in tidningar på återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Vad ska slängas i elektronikboxen?

Du som får ett tvåfackskärl ska också få en box för småelektronik levererat. På grund av försenad leverans kan det vara så att elektronikboxen levereras senare än kärlet. Mer information kommer om det då.

Batterier, glödlampor samt småelektronik och sladdar läggs i denna box som sedan hängs på sopkärlet när behov av tömning uppstår. Hämtningen av innehållet i boxen ingår i avgiften för tvåfackskärlet. Elektronikboxen hämtas inte på några fasta turer utan den töms vid behov. Du signalerar att tömning behövs genom att hänga ut boxen på ditt sopkärl. Var noga med att inte hänga ut boxen förrän minst halva fyllnadsgraden är uppnådd i minst ett av facken.

Blir det längre och dyrare transporter?

Matavfallet kommer att rötas i Härnösand på Hemabs biogasanläggning. Den har de byggt ut för att kunna ta emot andra kommuners matavfall vilket gör att det nu finns en behandlingsanläggning på nära håll. Innan det var närmaste anläggning i Skellefteå eller Gävle.

Idag fraktas soporna inklusive matavfallet till Sundsvall för förbränning, vilket gör att redan idag har vi en kostnad för både förbränning och transport. Kostnaden för rötning av matavfallet kommer inte vara högre än förbränningskostnaden och transporten till Härnösand blir kortare jämfört med till Sundsvall.

Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att avfallet ska hämtas som två utsorterade fraktioner. Kommunen har gjort en utredning som visar att insamling av utsorterat matavfall som går till rötning ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Du som hemkomposterar ditt matavfall och har anmält det till kommunen kan fortsätta med detta precis som vanligt. Eftersom kompostering är en biologisk behandling så faller detta inom ramen för vad som är en godkänd hantering efter regeringsbeslutet.

Alla en- och tvåfamiljshus kommer att få ett tvådelat kärl och det gäller även dig som hemkomposterar ditt matavfall. De gånger facket för matavfall är tomt så betalar du ingen viktavgift för detta. Om du har hämtning varannan vecka kan du använda facket för matavfall vid behov.

Ansökan för att få din kompost beviljad finner du bland länkarna längs ner på sidan.

Observera att även om du som fastighetsägare väljer att kompostera ditt matavfall på egen fastighet, så kommer du ändå få betala grundavgift samt hämtningsavgift.