Lyssna på sidan Lyssna

Flerbostadshus

Boende i flerbostadshus kan se ut på flera olika sätt och därmed kan avfallshanteringen också se olika ut beroende på område. Gemensamt är att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ordna med sophämtning och möjlighet till sortering.

Alla är skyldiga att sortera sitt avfall och genom att göra det och lämna till återvinning gör du också en stor nytta för miljön då resurser kan tas tillvara på. Vissa fastighetsägare erbjuder sortering av alla förpackningsmaterial, andra gör det inte. Om fastighetsägaren inte har ordnat med sorteringsmöjligheter vid ditt boende så är du skyldig att slänga dessa vid en av kommunens återvinningsstationer istället.Har du frågor kring sorteringen så är det fastighetsägaren du ska höra av dig till.

Under 2024 kommer alla i kommunen att börja sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Du kan läsa mer om nya insamlingen av matavfall på sidan för matavfallsinsamling Öppnas i nytt fönster..

För dig som är fastighetsägare

I flerbostadshus har fastighetsägaren ansvar att se till att de boende kan lämna sitt avfall nära sin bostad och att de boende vet hur de ska hantera sitt avfall. Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du är ansvarig att hantera avfall enligt föreskrifter för avfallshantering i Sollefteå kommun.

Förpackningar och tidningar

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i eller i nära anslutning till bostäder blir dock obligatoriskt från 2027. Det kallas för fastighetsnära insamling, eller FNI. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt.

Från och med 1 januari 2024 så har kommunen ansvar att samla in förpackningar och tidningar från privatpersoner vilket även inkluderar flerbostadshus. Sollefteå kommun har valt att auktorisera entreprenörer som får hämta förpackningar från flerbostadshus som väljer att erbjuda fastightesnära insamling. För fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter som väljer att samla in förpackningar från sina fastigheter måste de anlita någon av dessa auktoriserade entreprenörerna.

De entreprenörer som är auktoriserade i dagsläget är:

  • Allmiljö
  • Stena Recycling
  • VTG

Anmälan om förpackningsinsamling i flerbostadshus

Fastighetsägare som väljer att ha fastighetsnära insamling av förpackningar för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag. Det kan vara insamling i miljörum, miljöstugor, bottentömmande behållare med mera på fastigheten. Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sorteringen av förpackningsavfall för de boende.

Bidraget grundar sig på den modell som är fastslagen av Naturvårdsverket och som bekostas av förpackningsproducenterna. Bidraget kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men är ett bidrag till er som har fastighetsnära insamling av förpackningar. Bidraget utgår per lägenhet i fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningar.

För att du som fastighetsägare ska få bidraget måste du göra en anmälan att du har fastighetsnära insamling av förpackningar. Det gör du via e-tjänsten för förpackningsinsamling för flerbostadshus.

Samlokaliserad verksamhet

Om det finns en samlokaliserad mindre verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det. Det kan vara exempelvis en butik eller restaurang i bottenplan av ett hyreshus. Verksamheten måste anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren till kommunen.

Använd vår e-tjänst om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen för att göra en anmälan.

Införande av matavfallsinsamling

Under 2024 kommer Sollefteå kommun införa obligatorisk utsortering av matavfall från alla hushåll. Du som fastighetsägare är skyldig att se till så att boende i din fastighet har möjlighet sortera ut och lämna matavfallet fastighetsnära. Du kan välja att anlägga en underjordsbehållare för såväl mat- som restavfall. Du kan läsa mer om detta på sidan för underjordsbehållare.

Du som väljer att inte har eller väljer att anlägga en underjordshållare kommer att få nya bruna 140 liters matavfallskärl som komplement till de gröna restavfallskärlen.

Mer information om matavfallsinsamlingen hittar du på sidan för matavfallsinsamling Öppnas i nytt fönster..