Avgifter och regler

Hanteringen av hushållsavfall finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Regler för sophämtning och slamtömning hittas i "Föreskrifter om avfallshantering" som kommunen har utfärdat. Dessa hittas i "Renhållningsordningen" längst ner på sidan.

Avgifter för sophämtning

I avgiften för sophämtning ingår tillgång till återvinningscentraler, miljöstationer och grovsopshämtning två gånger per år.

Avgiften för sophämtning beror på storlek på sopkärlet. Små kärl som rymmer lite avfall är billigare än stora.

Normalt sett hämtas sopor varannan vecka. Har du mycket sopor en vecka kan du ställa ut en extrasäck på tömningsdagen, för kostnad se taxan längst ner.

Avgifter för slamtömning

Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för hushållsavfall, se taxan längst ner på sidan.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

Undantag från sophämtning - avgiftsbefrielse

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Undantag från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen kan medges om fastighetsinnehavaren på ett godtagbart sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall.

En skriftlig ansökan om undantag från kommunal avfallshämtning ska lämnas till miljö- och byggenheten som därefter prövar ärendet. Som regel lämnas inga dispenser för permanentbostäder utan endast för fritidshus om vissa kriterier uppfylls.

Även den som fått undantag från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning. Därutöver ska farligt avfall och batterier som omfattas av kommunens ansvar för hushållsavfall samt elavfall tas om hand av kommunen.

Skyldigheten att enligt renhållningstaxan betala en avgift för detta kvarstår, så kallad grundavgift.