Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter och regler

Hanteringen av avfall och slam under kommunens ansvar enligt miljöbalken finansieras enbart genom renhållningsavgifter. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Regler för sophämtning och slamtömning hittas i "Föreskrifter om avfallshantering" som kommunen har utfärdat. Dessa finns att läsa längst ner på sidan.

Avgifter för avfall

Den nya taxan för avfall och slam i Sollefteå kommun antogs av kommunfullmäktige 26 februari 2024 § 13.

Utsortering och insamling av matavfall i tvåfackskärl respektive matavfallskärl införs områdesvis i kommunen, se mer under matavfallsinsamling. Den nya avfallstaxan för mat- och restavfall börjar att gälla från och med det datumet som utsortering av matavfall börjar gälla. Fram till dess betalar kunderna enligt den beslutade taxan i verksamhetsplanen för 2024-2026, vilket är en höjning av tidigare taxa med 15 %. Taxan för hämtning av slam och fett gäller från 1 januari 2024.

Betalning

Fakturering av abonnent med avfallsabonnemang sker normalt varannan månad- eller årsvis. Verksamheter och ägare av flerfamiljshus har möjlighet att välja månadsdebitering.

Efter utförd slamtömning sker debitering nästkommande månad.

Grundavgift

Grundavgiften är en årsavgift och oavsett hur mycket eller lite avfall som du väljer att få hämtat. I grundavgiften ingår även möjligheten att nyttja återvinningscentralen och grovsopsinsamlingen samt att lämna in farligt avfall vid miljöstationer för privatpersoner.

Grundavgift

Typ av fastighet

kr inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

1161

Fritidshus

929

Flerbostadshus, per lägenhet

697

Verksamhet

581

Viktavgift

Viktavgiften är per kg och gäller vid hämtning av alla typer av kärl för mat- och restavfall.

Viktavgift

Tjänst

kr inkl. moms/kg

Viktavgift för matavfall

1,25

Viktavgift för restavfall

2,50

Hämtningavgift

Hämtningsavgiften är en årsavgift vars storlek beror på hämtningsintervall och storlek på kärl. Ordinarie hämtningsintervall är var fjortonde dag. Tätare intervall kan beställas av kundservice.

Hämtningsintervall var 14:e dag, hämtning året runt

Kärltyp

kr inkl. moms

Brunt 140 liter

716

Grönt 190 liter

656

Svart tvådelat 240 liter

991

Grönt 370 liter

1028

Grönt 660 liter

1445

Hämtningsintervall varje vecka, hämtning året runt

Kärltyp

Kr inkl. moms

Brunt 140 liter

1354

Grönt 190 liter

1268

Svart tvådelat 240 liter

1833

Grönt 370 liter

1995

Grönt 660 liter

2732

Hämtningsintervall var 14:e dag, hämtning fritidshus

Kärltyp

Kr inkl. moms

Brunt 140 liter

628

Grönt 190 liter

443

Svart tvådelat 240 liter

511

Grönt 370 liter

552

Gemensam uppställningsplats, viktavgift ingår

803

Dragväg

För avfallskärl som ställs ut för tömning så ska de stå max 1,6 meter från där sopbilen stannar. Står kärlet längre bort måste chauffören gå ut och hämta kärlet vilket medför en extra kostnad. Är det inte möjligt att ställa kärlet inom 1,6 meter från där sopbilen stannar så måste du kontakta kommunen för att göra upp om var kärlet ska stå och för att ändra abonnemanget med tilläggskostnaden för dragväg. Detta gäller för kärl i storleken 140 liter till 660 liter. Om du i vanliga fall inte har dragväg och glömmer att ställa ut sopkärlet på tömningsdagen så kommer kärlet inte bli tömt.

Hämtningsintervall var 14:e dag, hämtning året runt. Dragväg 1,6-50 meter.

Brunt 140 liter

716

Grönt 190 liter

1127

Svart tvådelat 240 liter

1511

Grönt 370 liter

1115

Grönt 660 liter

4445

Hämtningsintervall varje vecka, hämtning året runt. Dragväg 1,6-50 meter.

Kärltyp

Kr inkl. moms

Brunt 140 liter

1354

Grönt 190 liter

2210

Svart tvådelat 240 liter

2881

Grönt 370 liter

2168

Grönt 660 liter

8732

Hämtningsintervall var 14:e dag, hämtning fritidshus. Dragväg 1,6-50 meter.

Kärltyp

Kr inkl. moms

Brunt 140 liter

681

Grönt 190 liter

644

Svart tvådelat 240 liter

715

Grönt 370 liter

694

Avgifter för slamtömning

Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för kommunalt avfall, se taxan längst ner på sidan.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som kommunalt avfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort kommunalt avfall. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

Undantag från sophämtning - avgiftsbefrielse

Enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt kommunalt avfall till sin kommun för borttransport och behandling.

Undantag från skyldigheten att lämna kommunalt avfall till kommunen kan medges om fastighetsinnehavaren på ett godtagbart sätt själv kan ta hand om sitt kommunla avfall.

En skriftlig ansökan om undantag från kommunal avfallshämtning ska lämnas till miljö- och byggenheten som därefter prövar ärendet. Som regel lämnas inga dispenser för permanentbostäder utan endast för fritidshus om vissa kriterier uppfylls.

Även den som fått undantag från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning. Därutöver ska farligt avfall och batterier som omfattas av kommunens ansvar för hushållsavfall samt elavfall tas om hand av kommunen.

Skyldigheten att enligt renhållningstaxan betala en avgift för detta kvarstår, så kallad grundavgift.