Lyssna på sidan Lyssna

Ventilationskontroll

Insidan på ett tak med ventilationsrör

För att säkerställa att inomhusluften i bostäder och på arbetsplatser inte är hälsofarlig, ska ventilationen kontrolleras regelbundet. I de flesta byggnader ska en funktionskontroll därför utföras, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Vem ansvarar för att OVK utförs och hur ofta ska det utföras?

Ansvaret ligger alltid på fastighetsägaren att en OVK blir utförd. Hur ofta du som fastighetsägare måste se till att en OVK utförs beror på vilken typ av byggnad det handlar om och vilket ventilationssystem som finns i byggnaden.

Kontroll skall utföras vid nybyggnad, efter större ombyggnader och därefter i intervaller med mellan 3 och 6 års mellanrum. Vid ny installation eller väsentlig ändring av ventilationen ska en bygganmälan göras till Miljö- och byggenheten. En- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på återkommande besiktning. Det räcker alltså att i dessa byggnader utföra en OVK när huset är nybyggt eller när du installerat ett nytt ventilationssystem.

Vid återkommande besiktningar kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Kontroll ska utföras av certifierad funktionskontrollant. På certifieringsorganens, RISE och KIWA, webbplatser går det att söka efter certifierade sakkunniga.

Vad händer efter att OVK är gjord?

När en funktionskontrollant utfört en OVK i din byggnad får du ett protokoll med resultatet. Kontrollanten skickar även ett exemplar av protokollet till Miljö- och byggenheten. Du får också ett intyg av kontrollanten på att obligatorisk ventilationskontroll är utförd i din byggnad och vilket datum kontrollen gjordes. Du ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.

Vem ansvarar för kontroll och tillsyn?

Det är Miljö- och byggenheten som är tillsynsmyndighet och ska se till så att fastighetsägare i kommunen följer reglerna om OVK och kan förelägga dig som fastighetsägare att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också förenas med ett vite.