Lyssna på sidan Lyssna

Samarbetssamtal för föräldrar

Om ni som föräldrar inte lever tillsammans, har svårt att samarbeta om barnen och inte lyckas nå egna lösningar. Då är ni välkomna till individ- och familjeomsorgen för samarbetssamtal.

Samtal som stöd

Samarbetssamtalen ska stödja er i att nå en fungerande nivå på samarbete mellan er som föräldrar så att ni ska kunna komma överens i frågor som rör era barn. För att samtalen ska vara genomförbara och meningsfulla är det ett krav att ni är överens om att genomföra samarbetssamtal. Ni kan själva vända er till individ- och familjeomsorgen och begära samarbetssamtal.

Upplägg för samarbetssamtal:

  • I samarbetssamtalen deltar ni och två samtalsledare.
  • Samtalsledarna planerar tillsammans med er samtalens syfte och innehåll.
  • I samtalen är barnet i fokus och inte relationen mellan er som föräldrarna.
  • Innehållet i samtalen dokumeteras inte och ska inte användas i en eventuell rättslig process.
  • Samtalsledarna har ingen utredande eller beslutande funktion.

Samarbetssamtalen kan, om ni vill, leda till ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende samt umgänge.

Domstol

Når ni inte en lösning i samarbetssamtalen har ni möjlighet att vända er till domstol för att få frågan avgjord.

Domstolen kan besluta om samarbetssamtal i samband med familjerättslig tvist. Under tiden som samtalen pågår, vilar den juridiska processen. När samtalsserien är slut meddelar samtalsledarna domstolen er närvaro samt om ni enats eller inte.

Domstolen begär därefter, om samarbetssamtalen ej fallit väl ut, en utredning om vårdand/boende/umgänge. Den utredningen görs av familjerätten.

Kontakt