Lyssna på sidan Lyssna

Vårdnad, boende, umgänge

Har du som föräldrar frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge då kan familjerätten ge dig råd och stöd.

Vårdnad om barn

Som föräldrar kan ni ha gemensamt vårdnad om barnet eller så kan en av er ha enskild vårdnad.

Ni som föräldrar kan ändra vårdnaden om ni är överens om att göra det i ett juridiskt bindande avtal. Om ni som föräldrar inte kommer överens om hur ert barn ska ha det erbjuder vi samarbetssamtal om ni vill.

Ni kan också vända er till tingsrätten om ni inte kommer överens. Tingsrätten beslutar utifrån vad som är bäst för barnet.

Med gemensam vårdnad menas att:

  • ni gemensamt fattar beslut i viktiga frågor som rör barnet och
  • ni har ett gemensamt ansvar för att barnets behov tillgodoses.
  • om ni bor på skilda håll har ni ett gemensamt ansvar för att se till att barnet får tillgång till båda sina föräldrar.

När barnet är fött och om ni som föräldrar är ogifta är det alltid modern som har enskild vårdnad.

Ni kan ansökan om gemensam vårdnad i samband med faderskaps-/ föräldraskapsbekräftelsen om ni är överens om det. Ni kan också göra det senare under barnets uppväxt.

Boende

Vid gemensam vårdnad beslutar ni gemensamt var barnet ska bo. Barnet kan bo växelvis, eller mer permanent hos någon av er om ni är överens om det och anser att det är det bästa för barnet.

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder de inte bor hos. Enligt Föräldrabalken har du som enskild vårdnadshavare stort ansvar för att underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Om du är vårdnadshavare eller inte spelar ingen roll, ditt barn har lika stor rätt till kontakt med er båda föräldrar. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående.

Vill du kontakta oss?

Vill du få mer information eller få svar på hur du ska göra om du måste gå till domstol kan du kontakta Familjerättssekreteraren på individ- och familjeomsorgen.

Kontakt