Lyssna på sidan Lyssna

Farligt avfall från verksamhet

Alla ykesmässiga verksamheter är skyldig att rapportera in uppgifter om farligt avfall som uppstår i verksamheten. Rapporteringen görs till naturvårdsverket via deras hemsida.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Till kategorin hör bland annat kemikaler, färger, lösningsmetel, spillolja, batterier och tungmetallhaltigt avfall.

Kom ihåg att farligt avfall alltid ska sorteras ut från annat avfall. Farligt avfall omfattas av särskilda regler för transport och omhändertagande.

Rapportering till avfallsregistret

Från och med 1 november 2020 är alla yrkesverksamma verksamheter skyldiga att rapportera in information om det farliga avfallet som uppstår i verksamheten till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Syftet med det nya registret är att få en tydligare bild av hur det farliga avfallet rör sig. Bakgrunden är beslut på EU-nivå som säger att alla medlemsstater ska inrätta register för uppgifter om farligt avfall.

Vem ska rapportera till avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

  • där farligt avfall uppstår
  • som transporterar farligt avfall
  • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • som mäklar eller handlar med farligt avfall
  • som behndlar farligt avfall

En verksamhet kan vara allt från en stor industri till ett litet företag som en frisersalong, verkstad eller lanthandel. Det kan också vara en skola, vårdinrättning eller simhall.

Alla yrkesmässiga verksamheter är skyldiga att anteckna uppgifter och rapportera om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Det som ska dokumenteras är bland annat mängder och typ av avfall.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.