Lyssna på sidan Lyssna

Övergivna bilar

Du som bilägare är alltid ansvarig för din bil. På enskild mark är det markägaren som är ansvarig, men kommunen kan förelägga ägaren att frakta bort bilen eller förvara den på ett säkert sätt. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en bil kommer ägaren att få stå för kostnaden.

Bil på allmän platsmark

På allmän platsmark är kommunen ansvarig för renhållningen. Om en bil står på sådan mark kan kommunen välja att frakta bort bilen om den till exempel utgör en miljörisk.

Innan detta sker har bilägaren själv möjlighet att flytta sitt fordon inom fyra dagar.

Om bilen räknas som fordonsvrak (saknar värde) behöver kommunen inte vänta fyra dagar med borttransporten. Trafikverket ansvarar för bilar längs de allmänna vägarna och på parkeringsplatser utanför tätort.

Bil på enskild mark​

Om bilägaren inte kan informeras eller vägrar ta ansvar för sin bil när den står på enskild mark är det istället markägaren som är ansvarig för att bilen fraktas bort.

Om markägaren har fått ett föreläggande från kommunen om att ta bort bilen, men inte gör det kan det bli en åtalsanmälan. Markägaren kan dock be kommunen att mot ersättning ta bort bilen.

Miljöbalkens krav på förvaring​

I miljöbalken ställs krav på att bilar förvaras på ett ansvarsfullt sätt då de räknas som farligt avfall. Ett sådant sätt kan vara att bilen står under tak och på en hårdgjord yta som hindrar eventuellt spill att förorena omgivande miljö.

Om markägaren bryter mot detta och vägrar att frakta bort bilen eller sanera marken kan åtal för brott mot miljöbalken väckas.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen reglerar hur tomtmark ska skötas och inrättas. Inom planlagt område har kommunen ansvar att se till att tomtmark hålls i vårdat skick. Utifrån detta kan kommunen sedan tvinga markägaren att ta bort bilen.

Kontakt