Lyssna på sidan Lyssna

Gator

I Sollefteå kommun finns cirka 130 kilometer kommunala gator. Av dessa är cirka 22 kilometer gång- och cykelvägar. Kommunen ser till att dessa blir snöröjda, att nya vägar byggs och att gamla vägar underhålls.

Vissa vägar och gator i Sollefteå kommun sköts inte av kommunen utan av staten, dvs Trafikverket, eller av vägföreningar.

Belysning

Här kan du läsa om drift och underhåll av gatubelysningen i Sollefteå kommun. Du får även information om hur du anmäler fel på vägbelysningen.

Underhåll av belysningen

Sollefteå kommun äger övervägande delen av vägbelysningsanläggningarna inom kommunen. Drift och underhåll av gatubelysningen utförs av kommunens entreprenör. Förutom akuta underhållsåtgärder inspekterar de alla lampor, armaturer och stolpar i hela Sollefteå kommun en gång per år. När inspektionen sker kan gatubelysningen vara tänd även under dagtid.

Sommarsläckning utförs mellan 15 maj och 31 juli i tätorterna och mellan 1 maj och 15 augusti i övriga delar av kommunen.

Felanmälan

Fel på vägbelysningsnätet anmäls under kontorstid (vardagar kl 07:30 - 16:00) till Sollefteå kommuns medborgarservice, via kommunens hemsida eller mobil applikation för felanmälan.

Vid akuta fel utanför kontorstid

SOS Alarm Sundsvall
Telefon: 060 - 12 76 00

SOS Alarm kontaktar ansvarig beredskapspersonal

Häckar och buskage

Häckar som växer utanför tomtgräns kan skymma sikten i korsningar, begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar, dölja vägmärken samt försvåra renhållning av gator.

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägare är enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt. För att hålla sikten fri samt öka trafiksäkerheten och framkomligheten, ska alla fastighetsägare beskära träd, buskar och häckar.

Plantera och klipp växterna så här:​

  • I korsningar får växterna vara högst 80 cm höga inom en 10 meter sikttriangel
  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana minst 3,2 meter och över en körbana minst 4,6 meter.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana, samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Plantera träd minst 2 meter från tomtgränsen och tänk på att de inte får skymma sikten runt hörnet.
  • Sätt häckplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Kontakt