Lyssna på sidan Lyssna

Dispens tunga fordon

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökan om undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Om flera kommuner blir berörda av transporten, skickas ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.


Om transporten ska ske enbart inom Sollefteå kommun ska ansökan skickas till:

Sollefteå kommun
Tekniska enheten
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå.

Prövning/handläggning

Prövning av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordonets lämplighet för transporten.

För att ansökan ska hinna behandlas före planerad transporttidpunkt är det viktigt att ansökan sänds in i god tid.

Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare (t ex bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden längre. Vid föreskriven eskort skall sökanden i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare. Förteckning över vägtransportledare finns på polisens hemsida (se länk nedan). En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga, eftersom kompletterande uppgifter måste inhämtas innan ansökan kan behandlas.

En avgift enligt fastställd taxa tas ut för varje dispensbeslut.

Tunga och/eller långa transporter

  • Sökande av transporttillstånd som kräver ett beslut inom 3 dagar betalar en avgift på 600 kr.
  • Sökande av transporttillstånd som ej kräver beslut inom 3 dagar betalar en avgift på 400 kr.

Breda transporter

  • Sökande av transporttillstånd med krav på beslut inom 3 dagar betalar en avgift på 300 kr.
  • Sökande av transporttillstånd som ej kräver beslut inom 3 dagar betalar en avgift på 200 kr.

Kontakt