Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglighet

Kommunfullmäktige fastställde 2012 ett antal inriktningsmål för kommunens verksamhet. Ett av målen är att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ska förbättras. Detta betonar alla människors rätt till lika villkor och stärker kommunens profil inom handikappidrotten.

Offentliga byggnader och miljöer i Sollefteå kommun ska ha bra tillgänglighet. Som medborgare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, skolor och andra offentliga lokaler utan problem.

Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit man vill, till exempel att ta sig till och från arbetet, att kunna besöka biblioteket eller att kunna ta sig in på skolan där ens barn går.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar, men även för personer som är i olika perioder i livet. Det kan vara att man får barn och är i behov av barnvagn, att man bryter benet och behöver kryckor eller rullstol eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Tillgänglighet i offentliga lokaler och på offentliga platser

Offentliga lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta krav finns i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Exempel på hinder kan vara mindre nivåskillnader, höga trösklar och tunga dörrar. Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra stycket i plan- och bygglagen.

Miljö- och byggenheten bevakar efterlevnaden genom att vid bygglovsansökningar granska tillgänglighetskraven i samband med nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader.

Publika lokaler kan vara offentliga eller privatägda. Fastighetsägaren ansvarar för att lokalen (byggnaden) är tillgänglighetsanpassad enligt plan- och bygglagen och lagen om enkelt avhjälpta hinder.