Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn

Kommunen och polismyndigheten ansvarar tillsammans för att kontrollera så att alkohollagen följs på restauranger inom kommunen. Du som är tillståndshavare är skyldig att låta dem som utför tillsyn få tillträde till serveringsställets lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten. Tillsyn är uppdelad i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn.

Tillsyn i Sollefteå bedrivs av alkoholhandläggare och polis. Ibland även som samordnad restaurangtillsyn med andra berörda myndigheter som har inblick i restaurangnäringen, t ex Skatteverket och miljöenheten.

Förebyggande tillsyn

Med förebyggande tillsyn menas förebyggande arbete i form av information till dig som är tillståndshavare/sökande eller utbildningar som exempelvis ansvarsfull alkoholservering. Syftet med den förebyggande tillsynen är att göra dig som är tillståndshavare uppmärksam på de krav som finns i alkohollagen så att det inte uppstår brister i verksamheten.

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att kontrollera att tillståndshavaren fortsatt är personligt och ekonomiskt lämplig. Detta görs genom att hämta uppgifter från bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Restaurangernas försäljning följs upp genom restaurangrapporten.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen är tillsyn där din restaurang får oanmälda besök. Efter tillsynen får du som tillståndshavare en återkoppling med information från tillsynen och eventuella anmärkningar. Tillsyn sker regelbundet av kommunens alkoholhandläggare tillsammans med polis. Ibland sker den tillsammans med Skatteverket, räddningstjänsten och miljöenheten. Serveringsställen som har en ungdomlig publik eller där det finns risk för störning besöks oftare.

Tillsynen är en kontroll att restaurangens alkoholservering sker enligt det utfärdade tillståndet och att den inte bryter mot alkohollagen.

Viktiga delar i den yttre tillsynen är:

  • ordningsläget i och utanför restaurangen
  • graden av berusning hos gästerna
  • att servering till minderåriga inte bedrivs
  • hur marknadsföring av alkoholdrycker sker
  • matutbudet
  • tillgång till lättdrycker
  • förekomst av illegal alkohol och narkotika

Tillsynsavgift

Alla restauranger betalar en tillsynsavgift varje år. Den är uppdelad i en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på omsättningen av alkoholdrycker som finns tydliggjord i restaurangrapporten.